?ροι Χρ?ση? - Disclaimer - Cookies yessneaker.com

23:15

?ροι Χρ?ση?
- Οι παρακ?τω καν?νε? ισχ?ουν και για ?λα τα social media μα? -

 

Η συμμετοχ? σα? στο gameofthrones-grfans.com σημα?νει την πλ?ρη αποδοχ? των ?ρων Χρ?ση?.

– Η ιστοσελ?δα gameofthrones-grfans.com ακολουθε? κυρ?ω? την τηλεοπτικ? σειρ? και ?χι τα βιβλ?α στα οπο?α ?χει βασιστε?.

– Η πρ?σβαση στο GoT GR Fans δεν ε?ναι κεκτημ?νο δικα?ωμα κανεν??. Πρ?πει λοιπ?ν να το χρησιμοποιε?τε με σεβασμ? στου? καν?νε?. Αν αυτο? οι καν?νε? δεν σα? αρ?σουν θυμηθε?τε καν?να? δεν σα? αν?γκασε να επισκεφτε?τε ? να συμμετ?σχετε στο gameofthrones-grfans.com.

– Δεν επιτρ?πεται η αυτο?σια ? με ελ?χιστε? αλλαγ?? αναδημοσ?ευση αποσπ?σματο? ? ολ?κληρου του κειμ?νου χωρ?? απ?δοση πηγ?? και σ?νδεσμο (για ηλεκτρονικ? μ?σα). *

– Οι administrators διατηρο?ν σε κ?θε περ?πτωση το δικα?ωμα να αφαιρ?σουν σχ?λια απ? οποιοδ?ποτε ?ρθρο του GoT GR Fans, που κατ? την κρ?ση του? δεν συμφωνο?ν με του? “Oρου? Χρ?ση?. Επομ?νω?, εναπ?κειται στα μ?λη/ επισκ?πτε? να ε?ναι προσεκτικ? στι? εκφρ?σει? εκε?νε? που μπορε? να προσβ?λουν την προσωπικ?τητα των συμμετεχ?ντων στι? συζητ?σει?, στι? δι?φορε? κατηγορ?ε? του gameofthrones-grfans.

– Οι administrators διατηρο?ν σε κ?θε περ?πτωση το δικα?ωμα να αφαιρ?σουν σχ?λια απ? οποιοδ?ποτε ?ρθρο του GoT GR Fans, που κατ? την κρ?ση του δεν βοηθο?ν στην ομαλ? διεξαγωγ? των συζητ?σεων στο gameofthrones-grfans.com.

– Oι administrators διατηρo?ν σε κ?θε περ?πτωση το δικα?ωμα να διορθ?σουν τι? προσβλητικ?? λ?ξει?, να διαγρ?φει εξ’ ολοκλ?ρου το προσβλητικ? ? αν?ρμοστο σχ?λιο ? να κλειδ?νει μ?χρι νεωτ?ρα? οποιοδ?ποτε ?ρθρο στο gameofthrones-grfans.com.

.
Γενικο? καν?νε? για τα σχ?λια:

Tο GoT GR Fans ακολουθε? απ? τη αρχ? τη? λειτουργ?α? του, την πολιτικ? να ΜΗΝ επιτρ?πει σχ?λια και αναφορ?? σε αποκαλ?ψει? γεγον?των π?ραν του χρονικο? διαστ?ματο? τη? τηλεοπτικ?? σειρ??
( SPOILER ).

• Τα σχ?λια θα πρ?πει να ε?ναι γραμμ?να με ελληνικο?? πεζο?? χαρακτ?ρε?, ?χι greeklish
.
• Τα σχ?λια των μελ?ν και επισκεπτ?ν μπορε? να εκφρ?ζουν τι? προσωπικ?? του? απ?ψει?, παρακαλο?νται ?μω? οι συμμετ?χοντε? στην ?σο το δυνατ?ν πληρ?στερη τεκμηρ?ωση των απ?ψε?ν του?.

• Φροντ?στε να μην δυσφημ?ζετε φυσικ? πρ?σωπα, υπηρεσ?ε? ? προ??ντα αλλ? να παραθ?τετε επιχειρ?ματα σε χαμηλο?? τ?νου?. Τα παρ?πονα σα? ακο?γονται και π?ρα απ? τα ?ρια του gameofthrones-grfans.com και δεν πρ?πει να δ?σουμε σε καν?ναν το δικα?ωμα να μα? κατηγορ?σει χωρ?? λ?γο.

• Σε περ?πτωση που αντιγρ?φετε κ?ποιο κε?μενο ? απ?σπασμα κειμ?νου απ? ?λλη ιστοσελ?δα, blog ? απ? κ?ποια ?λλη ?ντυπη ? μη πηγ? να αναφ?ρετε την πηγ? του.

• Οι συμμετ?χοντε? συμφωνο?ν να μην τοποθετο?ν δυσφημιστικ?, προσβλητικ? ? οποιοδ?ποτε ?λλο υλικ? που μπορε? να παραβι?ζει του? ν?μου? του Ελληνικο? κρ?του?.


Δεν επιτρ?πεται:

Οποιοδ?ποτε μ?νυμα σχετικ? με ''παρ?νομο κατ?βασμα'' ? μεθ?δου? εξουδετ?ρωση? τη? προστασ?α? πνευματικ?ν δικαιωμ?των καθ?? και συνδ?σμου? (links) για ιστοσελ?δε? με τ?τοιο περιεχ?μενο. ( Torrents - Links κτλ. )

• H υποβολ? σχολ?ων που σαν στ?χο ?χουν να δημιουργ?σουν ?ριδε?, αντιδικ?ε?, καυγ?δε? ? ?σχημο κλ?μα στι? συζητ?σει? του GoT GR Fans. (Πολιτικ?,οπαδικ?,θρησκευτικ? ? σεξουαλικ?)

• Να βρ?ζουμε ? να χρησιμοποιο?με λ?ξει? και φρ?σει? που προσβ?λουν.

• Διαφημ?σει? οποιουδ?ποτε ε?δου?.

Σαν χρ?στη? συμφωνε?τε ?τι ?λε? οι προσωπικ?? πληροφορ?ε? καθ?? και τα σχ?λια που ?χετε εισαγ?γει αποθηκε?ονται σε μια β?ση δεδομ?νων. Οι πληροφορ?ε? δεν θα αποκαλυφθο?ν σε οποιοδ?ποτε τρ?το χωρ?? την συγκατ?θεσ? σα?. Τα μ?λη/ επισκ?πτε? του gameofthrones-grfans.com δεν πρ?πει να χρησιμοποι?σουν καμ?α πληροφορ?α που αφορ? μ?λη/ επισκ?πτε? αυτο?. Αν γ?νει αντιληπτ? η διακ?νηση «προσωπικ?ν» στοιχε?ων, τ?τε η διαχε?ριση του gameofthrones-grfans.com ?χει το δικα?ωμα διαγραφ?? αυτ?ν των σχολ?ων.


Δ?λωση Περιορισμο? Ευθ?νη? του GoT GR Fans

• Το gameofthrones-grfans.com διατηρε? χ?ρο συνομιλι?ν στο διαδ?κτιο σ?μφωνα με του? ειδικ?τερου? ?ρου? που αυτο? αναφ?ρθηκαν παραπ?νω. Τα μ?λη/ επισκ?πτε? των σχετικ?ν υπηρεσι?ν οφε?λουν να τηρο?ν του? καν?νε? καλ?? συμπεριφορ?? και ευπρ?πεια? και να μην προβα?νουν σε παρ?νομε? ? αν?θικε? διατυπ?σει?.

• Το gameofthrones-grfans.com σε καμ?α περ?πτωση δεν μπορε? να θεωρηθε? ?τι αποδ?χεται ? ενστερν?ζεται κατ? οποιονδ?ποτε τρ?πο τι? εκφραζ?μενε? σε αυτο?? του? χ?ρου? προσωπικ?? ιδ?ε? ? αντιλ?ψει?.

• Τα μ?λη/ επισκ?πτε? των σχετικ?ν υπηρεσι?ν διατηρο?ν το δικα?ωμα πνευματικ?? ιδιοκτησ?α? στι? απ?ψει? που εκφρ?ζουν με τα σχ?λι? του?.

• Τα μ?λη/ επισκ?πτε? παραμ?νουν αποκλειστικ? υπε?θυνα το περιεχ?μενο/ σχ?λια που μεταδ?δουν μ?σω του gameofthrones-grfans.com.

• Το gameofthrones-grfans.com και οι ιδιοκτ?τε? του δεν φ?ρουν καμ?α ευθ?νη για τι? θ?σει? φυσικ?ν ? νομικ?ν προσ?πων ? για οποιαδ?ποτε παρεξ?γηση ? απ?λειε?, ?μεσε?, ?μμεσε?, ειδικ??, επακ?λουθε? ? ?λλε?, ? βλ?βε? οποιουδ?ποτε τ?που απ? την πλευρ? των μελ?ν/ επισκεπτ?ν.

• Το gameofthrones-grfans.com και οι ιδιοκτ?τε? του δεν ευθ?νονται σε καμ?α περ?πτωση για την εγκυρ?τητα και ορθ?τητα των πληροφορι?ν, κρ?σεων, σχολ?ων που περι?χονται σε σχ?λια μελ?ν/ επισκεπτ?ν και για εν?ργειε? που θα ε?ναι αποτ?λεσμα μηνυμ?των ? και συμβουλ?ν που παρ?χονται απ? μελ?ν/ επισκεπτ?ν.

• Συνεπ??, τα μ?λη/ επισκ?πτε? του gameofthrones-grfans.com, χρησιμοποι?ντα? τι? υπηρεσ?ε? του με δικ? του? πρωτοβουλ?α, αναλαμβ?νουν και τη σχετικ? ευθ?νη διαστα?ρωση? των παρεχομ?νων πληροφορι?ν με τι? πηγ??.

• Το gameofthrones-grfans.com και οι ιδιοκτ?τε? του δεν ευθ?νονται για το περιεχ?μενο ?λλων sites για τα οπο?α δεν μπορο?με να ελ?γξουμε το περιεχ?μεν? του? καθ?? και καμ?α ευθ?νη για σχ?λια που θ?γουν πνευματικ? δικαι?ματα τρ?των ? κατοχυρωμ?νου υλικο?.

• Καταβ?λλεται κ?θε δυνατ? προσπ?θεια ?στε να μην υπ?ρξουν τ?τοια σχ?λια.

• Σε περ?πτωση που κ?ποιου θ?ματο? ε?στε ο δημιουργ?? ? ο ν?μιμο? κ?τοχο? πνευματικ?ν δικαιωμ?των, παρακαλο?με να επικοινων?σετε μαζ? μα?. Αν αποδειχθε? πω? ?ντω? σα? ''ανηκει'' θα προβο?με στι? κατ?λληλε? εν?ργειε?.

DART cookie και Πολιτικ?? απορρ?του τη? Google


• Το DoubleClick DART cookie χρησιμοποιε?ται απ? τη Google μ?νο στι? διαφημ?σει? Google που προβ?λλονται στο GoT GR Fans. ?ταν επισκ?πτεστε το gameofthrones-grfans.com και βλ?πετε ? κ?νετε κλικ σε μια διαφ?μιση Google, ενδ?χεται να αποθηκευτε? ?να cookie στο πρ?γραμμα περι?γηση? (browser) σα? με σκοπ? την καλ?τερη προβολ? και διαχε?ριση των διαφημ?σεων στο GoT Gr Fans. Μπορε?τε να επιλ?ξετε να μην χρησιμοποιε?τε το DoubleClick DART cookie τη? Google κ?νοντα? κλικ εδ?.


Τρ?πο? χρ?ση? των cookie απ? την Google
• Το cookie ε?ναι ?να μικρ? τμ?μα κειμ?νου που αποστ?λλεται στο πρ?γραμμα περι?γηση? απ? ?ναν ιστ?τοπο που επισκ?πτεστε. Διευκολ?νει τον ιστ?τοπο να απομνημονε?ει πληροφορ?ε? σχετικ? με την επ?σκεψ? σα?, ?πω? την προτιμ?μενη γλ?σσα σα? και ?λλε? ρυθμ?σει?. Κ?τι τ?τοιο μπορε? να διευκολ?νει την επ?μεν? σα? επ?σκεψη και να κ?νει τον ιστ?τοπο πιο χρ?σιμο για εσ??. Τα cookie πα?ζουν σημαντικ? ρ?λο. Χωρ?? αυτ?, η χρ?ση του ιστο? θα ?ταν μια πολ? πιο περ?πλοκη εμπειρ?α.

• Χρησιμοποιο?με τα cookie για πολλο?? λ?γου?. Τα χρησιμοποιο?με, για παρ?δειγμα, για την απομνημ?νευση των προτιμ?σε?ν σα? ασφαλο?? αναζ?τηση?, για να σα? προσφ?ρουμε σχετικ?? διαφημ?σει?, για να υπολογ?σουμε τον αριθμ? των επισκεπτ?ν σε μια σελ?δα, για να σα? διευκολ?νουμε να εγγραφε?τε στι? υπηρεσ?ε? μα? και για να προστατε?σουμε τα δεδομ?να σα?.

• Μπορε?τε να δε?τε μια λ?στα με του? τ?που? cookie που χρησιμοποιε? η Google, καθ?? επ?ση? να μ?θετε με ποιου? τρ?που? χρησιμοποιο?ν η Google και οι συνεργ?τε? τη? τα cookie στι? διαφημ?σει?. Η πολιτικ? απορρ?του εξηγε? τον τρ?πο με τον οπο?ο προστατε?ουμε το απ?ρρητ? σα? κατ? την απ? μ?ρου? μα? χρ?ση των cookie και ?λλων πληροφορι?ν.


Τα λογ?τυπα, επωνυμ?ε?, εμπορικ? σ?ματα και γνωρ?σματα που περιλαμβ?νονται στο δικτυακ? τ?πο .gameofthrones-grfans.com αν?κουν στου? ν?μιμου? ιδιοκτ?τε? του?.


* Στην περ?πτωση που παραβε?τε ?ναν ? περισσ?τερου? απ? του? παραπ?νω "?ρου? χρ?ση?", θα ειδοποιηθε?τε να αφαιρ?σετε τι? φωτογραφ?ε? ? κ?ποιο κε?μενο χωρ?? την αναφορ? πηγ??, απ? το site σα? μ?σα σε 72 ?ρε?. Ε?ν δεν υπ?ρξει ανταπ?κριση απ? μ?ρου? σα?, το επ?μενο β?μα θα ε?ναι να ειδοποιηθε? η εταιρ?α που φιλοξενε? το site σα? (web host), καθ?? θα εμπλακε? ?μεσα σε ?ποια μ?τρα κριθο?ν αναγκα?α προκειμ?νου να συμμορφωθε?τε και να πρ?ξετε τα ν?μιμα, ω? ορ?ζει ο ν?μο? 2121/1993.


Για οποιαδ?ποτε απορ?α σχετικ? με του? ?ρου? Χρ?ση? παρακαλ? επικοινων?στε μαζ? μα?.Game of Thrones TM and copyrights belong to HBO

© 2011-2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO® and related service marks are property of Home Box Office, Inc.

Ευχαριστο?με για τη συμμετοχ? σα? στο gameofthrones-grfans.com.
Νε?τερη αν?ρτηση
This is the last post.
[disqus]

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.