Ποιο? δεν κολλ?ει με το Game of Thrones; Γνωρ?στε του? διαχειριστ?? και του? αρθρογρ?φου?...!!!

00:12Ποιο? δεν κολλ?ει με το Game of Thrones; Του? υπ?ροχου? χαρακτ?ρε?, τι? μαγευτικ?? εικ?νε?, τα αντ?ξια ταινι?ν σπ?σιαλ εφ? και την μοναδικ? ιστορ?α του George R.R Martin; Κ?ποια πρ?γματα προορ?ζονται για να γρ?ψουν ιστορ?α!

Πιστο? σε αυτ?ν την ?ποψη, δημιουργ?σαμε το yessneaker.com και στι? 8 Δεκεμβρ?ου του 2011 κ?ναμε τη δικ? μα? πρεμι?ρα, ανεβ?ζοντα? το πρ?το θ?μα! Στ?χο? μα?, ?να ?γκυρο site με πλο?σια θεματολογ?α και καθημεριν? ενημ?ρωση για τη σειρ? και τον πολ?πλευρο κ?σμο που την περιβ?λλει! Ακολουθ?στε μα? στο Facebook , Twitter , Google Plus , YouTube και Instagram για ν?α, συνεντε?ξει?, β?ντεο, σχολιασμο??, φωτογραφ?ε? και πολλ? πολλ? ?λλα.


Αν θ?λετε να επικοινων?σετε μαζ? μα? στε?λτε μα? E-mail στο gotgrfans@outlook.com

 
Οι Διαχειριστ??


Stark
Κωδικ? ?νομα : SHADOW
(Στ?φανο? Σαπλαο?ρα?) 
Ο δημιουργ??! Το τρελ? του κ?λλημα με το Game of Thrones τον οδ?γησε στο «χτ?σιμο» του site. Για πολ? καιρ? π?λευε μ?νο? του στα ?γρια κ?ματα του ιντερνετικο? κ?σμου, προσφ?ροντα? την απαρα?τητη ενημ?ρωση στου? ?λληνε? λ?τρει? τη? σειρ??. Απ?φοιτο? του ΤΕΙ Ε.Π.Δ.Ο. και εργαζ?μενο? πλ?ον ω? μπαρ?στα. Αδι?ρθωτο? gamer, ψαγμ?νο? στην μουσικ? και τρελαμ?νο? γενικ??, ο SHADOW ε?ναι το βαρ? πυροβολικ? του site. Μην τον θυμ?νετε!       

    

   


Stark
Κωδικ? ?νομα : BTK
(Βασ?λη? Θεοδωρ?πουλο?) 
Ο λεπτολ?γο?! Η αγ?πη του για τη σειρ? τον οδ?γησε στην ενασχ?ληση του με αυτ?. Μετ? την προβολ? τη? πρ?τη? σεζ?ν και την γνωριμ?α με τον SHADOW, αναπ?φευκτα μπλ?χτηκε στα δ?χτυα του Westeros. Κλεισμ?νο? καθημεριν? στο σκοτειν? του δωμ?τιο, μπροστ? σε μια οθ?νη υπολογιστ?, φτι?χνει, οργαν?νει την ιστοσελ?δα μα? και ψ?χνει για το παραμικρ? ν?ο που ?χει να κ?νει με τη θεματολογ?α του GoT. Κολλημ?νο? με την τεχνολογ?α και το σινεμ?, ο δικ?? μα? τεχνικ?? Η/Υ και δικτ?ων, μοιρ?ζεται τη μ?ρα του μεταξ? δουλει?? και GoT! ?σο υπ?ρχει ο BTK δεν θα ξεμε?νετε ποτ? απ? ν?α!Lannister
Κωδικ? ?νομα : DIMI
(Δ?μητρα Κατωπ?δη)
Η ατακαδ?ρισσα! Αρθρογρ?φο? του site και υπε?θυνη μεταφρ?σεων και κ?θε τι καλλιτεχνικο?. Ξανθι?, βιβλιοφ?γο?, comics lover και φανατικ? με τι? τηλεοπτικ?? σειρ??, σα? φτι?χνει τη μ?ρα στο facebook με post και στιχ?κια (κατ?λληλα διασκευασμ?να για τη σειρ?). Την ημ?ρα διακοσμε? σπ?τια και το βρ?δυ μεταμορφ?νεται στην Αρχ?ντισσα Dimi, που δεν αποκαλ?πτει τον Ο?κο που υποστηρ?ζει και εμπν?εται απ? το GoT για κ?θε ε?δου? θ?ματα. Σιχα?νεται τα σπ?ιλερ? και τα αποφε?γει ?πω? ο δι?ολο? το λιβ?νι. Η ευχ?ριστη και αν?λαφρη ν?τα του site. Μαζ? τη? θα συζητ?σετε και θα γελ?σετε με τι? ?ρε?!
Οι Αρθρογρ?φοιStark

Κωδικ? ?νομα : hary53
(Χαρ?κλεια Μαυρο?κα)H δικτυωμ?νη! Την Χ?ρη να την ακο?τε γιατ? ?χει κον? στι? κατ?λληλε? θ?σει?. Μ?ιστερ του Reddit, ξ?ρει απ? νωρ?? ποια σπ?ιλερ ισχ?ουν, ποιο? ηθοποι?? π?ρασε απ? κ?στινγκ και ?χει εμβαθ?νει ανησυχητικ? στι? θεωρ?ε? του ASOIAF. Εργ?ζεται ω? ραδιοφωνικ? παραγωγ?? και τι? υπ?λοιπε? ?ρε? μοιρ?ζει τον ελε?θερο χρ?νο τη? αν?μεσα σε οικογ?νεια και σε GoT. Ω? λ?τρη? τη? σειρ?? θα την βρε?τε αξημ?ρωτα να παρακολουθε? τα επεισ?δια σημει?νοντα? για σα? ?λα τα easter egg!
Ευχαριστο?με πολ? τον φ?λο μα? Χ?ρη για την ?κπληξη του GoT GR Fans t-shirt!!! Μα? συγκ?νησε πολ?!

Κατηγορ?ε?
[disqus]

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.