Η 7η σεζ?ν του Game of Thrones ε?ναι υποψ?φια για τα οπτικ? εφ? και την μ?ξη ?χου!

17:57

Οι υποψηφι?τητε? συνεχ?ζουν να ?ρχονται για το Game of Thrones, και αυτ? τη φορ? η αγαπημ?νη μα? σειρ? συγκ?ντρωσε υποψηφι?τητε? για τον ?χο και τα οπτικ? εφ? απ? την Cinema Audio Society (CAS) και την Εταιρε?α Visual Effects Society (VES).

Το "Beyond the Wal", το ?κτο επεισ?διο τη? 7η? σεζ?ν, υποδε?χθηκε απ? την CAS για την καλ?τερη μ?ξη ?χου. Τουλ?χιστον π?ντε μ?λη ε?ναι υποψ?φια για το βραβε?ο, συμπεριλαμβανομ?νου του Ronan Hill αδελφο? του, Conleth Hill! Ο Ronan εργ?ζεται π?σω απ? τι? σκην?? εν? ο αδελφ?? του εργ?ζεται μπροστ? απ? την κ?μερα. Οι νικητ?? θα ανακοινωθο?ν στι? 24 Φεβρουαρ?ου.

Το "Beyond the Wall" ε?ναι επ?ση? ?να απ? τα τρ?α επεισ?δια που ορ?στηκαν απ? το VES για ?ναν Κινο?μενο Χαρακτ?ρα, με την πολικ? αρκο?δα να πα?ρνει τα ε?σημα. Οι ?λλε? δ?ο υποψηφι?τητε? ε?ναι για τον Drogon που συναντ? τον Jon στο "Eastwatch" και η πολεμικ? μ?χη απ? το "The Spoils of War".


Συνολικ?, το Game of Thrones κ?ρδισε τι? περισσ?τερε? υποψηφι?τητε? οποιασδ?ποτε τηλεοπτικ?? σειρ??, συμπεριλαμβανομ?νων των Outstanding Visual Effects, Outstanding Created Environment, Outstanding Effects Simulation και Outstanding Compositing.

Οι νικητ?? θα ανακοινωθο?ν στι? 13 Φεβρουαρ?ου.
Κατηγορ?ε?
[disqus]

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.