Το Game of Thrones κ?ρδισε στα Βραβε?α Cinema Audio Society!

19:00

Το Game of Thrones ?ταν νικητ?? στο Cinema Audio Society στην κατηγορ?α καλ?τερη τηλεοπτικ? σειρ? για την ?βδομη σεζ?ν.

?ταν η π?μπτη χρονι? που κ?ρδισε το Game of Thrones στην κατηγορ?α, ενισχ?οντα? την κατ?στασ? του ω? ηχητικ? δυναστε?α.

Το Cinema Audio Society, που δημιουργ?θηκε το 1964, μοιρ?ζεται πληροφορ?ε? με του? επαγγελματ?ε? του ?χου στη Βιομηχαν?α Κινηματογρ?φου και Τηλε?ραση?. Το βραβε?ο, αναγνωρ?ζει το "Εξαιρετικ? επ?τευγμα στην αν?μειξη ?χου τ?σο για κινηματογραφικ?? ταιν?ε? μεγ?λου μ?κου? ?σο και για την τηλε?ραση. "Η φετιν? 54η εκδ?λωση πραγματοποι?θηκε στο Λο? ?ντζελε?.

Το Game of Thrones κατ?φερε να νικ?σει σειρ?? ?πω? το Stranger Things, Better Call Saul και The Crown.


Παρακ?τω η κατηγορ?α που κ?ρδισε η σειρ?.

Game of Thrones: Beyond the Wall
Production Mixer – Ronan Hill, CAS
Production Mixer – Richard Dyer, CAS
Re-recording Mixer – Onnalee Blank, CAS
Re-recording Mixer – Mathew Waters, CAS
Foley Mixer – Brett Voss, CAS
Κατηγορ?ε? ,
[disqus]

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.