Το Game of Thrones κ?ρδισε π?ντε Βραβε?α Visual Effects για την 7η σεζ?ν!

16:26

Το Game of Thrones δεν ε?ναι τυχα?α η πιο πολυβραβευμ?νη σειρ?, και δεν ε?ναι μ?νο οι ?νθρωποι μπροστ? απ? την κ?μερα που το κ?νουν ?τσι.

Η κατε?θυνση, η γραφ?, η κινηματογραφ?α και ?λλα ?χουν βοηθ?σει την σειρ?. Αυτ? η τ?ση συνεχ?ζεται για την περ?οδο 2017-18 με τι? τελευτα?ε? ν?κε? του Game of Thrones στα ετ?σια βραβε?α Visual Effects Society (VES).

?πω? αναφ?ρθηκε τον Ιανου?ριο, η σειρ? προτ?θηκε για συνολικ? επτ? βραβε?α. Το Game of Thrones κυρι?ρχησε στα π?ντε βραβε?α που διεξ?χθησαν στο Λο? ?ντζελε?.

Παρακ?τω η βραβευμ?νη λ?στα:

Outstanding Visual Effects in a Photoreal Episode: “Game of Thrones: Beyond the Wall”
Joe Bauer, Steve Kullback, Chris Baird, David Ramos, Sam Conway

Outstanding Animated Character in an Episode or Real-Time Project: “Game of Thrones: The Spoils of War”: Drogon Loot Train Attack
Murray Stevenson, Jason Snyman, Jenn Taylor, Florian Friedmann

Outstanding Created Environment in an Episode, Commercial, or Real-Time Project: “Game of Thrones: Beyond the Wall”: Frozen Lake
Daniel Villalba, Antonio Lado, José Luis Barreiro, Isaac de la Pompa

Outstanding Effects Simulations in an Episode, Commercial, or Real-Time Project: “Game of Thrones: The Dragon and the Wolf”: Wall Destruction
Thomas Hullin, Dominik Kirouac, Sylvain Nouveau, Nathan Arbuckle

Outstanding Compositing in a Photoreal Episode: “Game of Thrones: The Spoils of War”: Loot Train Attack
Dom Hellier, Thijs Noij, Edwin Holdsworth, Giacomo Matteucci

?ταν μια εντυπωσιακ? αν?καμψη για την ομ?δα οπτικ?ν εφ?, η οπο?α θα ?χει πολ? δουλει? με την ?γδοη και τελικ? σεζ?ν. Με ?λα τα ν?α τη? παραγωγ?? που βλ?πουμε τι? τελευτα?ε? εβδομ?δε? και μ?νε?, η τελευτα?α σεζ?ν υπ?σχεται να ε?ναι επικ?! 
[disqus]

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.