Το Game of Thrones νικητ??, στα φετιν? Βραβε?α Webby!

19:49

Τα βραβε?α Webbys παρουσι?ζονται κ?θε χρ?νο απ? τη Διεθν? Ακαδημ?α Ψηφιακ?ν Τεχν?ν και Επιστημ?ν.

Φ?το? το Game of Thrones κ?ρδισε βραβε?α σε τρει? κατηγορ?ε? : καλ?τερο Trailer, καλ?τερη ψηφιακ? εκστρατε?α και καλ?τερη συνολικ? κοινωνικ? παρουσ?α.

Αυτ?? ε?ναι ο τρ?το? χρ?νο? τη? σειρ?? που το Game of Thrones ?χει κερδ?σει το βραβε?ο Καλ?τερη Συνολικ? Κοινωνικ? Παρουσ?α, αλλ? η πρ?τη φορ? που κερδ?ζει για το καλ?τερο Trailer ? την ψηφιακ? του καμπ?νια. Π?ρυσι, κ?ρδισε επ?ση? το βραβε?ο για ?να χαρακτηριστικ? γν?ρισμα τη? μ?χη? των μπ?σταρδων.

Μπορε?τε να δε?τε την πλ?ρη λ?στα των νικητ?ν εδ?.
Κατηγορ?ε? ,
[disqus]

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.