Τριπλ? Υποψηφι?τητα του Game of Thrones για τα MTV Awards

13:07Για τα Emmy Awards  τα μιλ?σαμε , τα συμφων?σαμε και εντελ?? δημοκρατικ? αποφ?σισα να π?ρει το βραβε?ο η Diana Rigg a.k.a Olenna Tyrell.


Να ?μω? που το καστ του GOT δεν θα με?νει μ?νο στα βραβε?α Emmy καθ?? ?χουμε τριπλ? υποψηφι?τητα για τα MTV Awards.


Η 27η απονομ? των βραβε?ων θα διεξαχθε? στι? 19 Ιουν?ου 2018 στην Καλιφ?ρνια και σα? ?χουμε τι? τρει? υποψηφι?τητε?. Για το βραβε?ο του Καλ?τερου Σ?ου προτε?νεται η 7η σεζ?ν του GOT  εν? απ? το καστ ?χουν προταθε? η Emilia Clarke και η Maisie Williams για τα βραβε?α του Καλ?τερου ?ρωα και τη? Καλ?τερη? Ερμηνε?α?. Χμμ, σαν μ?χη στ?θο? με στ?θο? θα καταλ?ξει μ?λλον καθ?? μου φαντ?ζει δ?σκολο να επιλ?ξει? μ?α απ? τι? δ?ο.Για ?σου? δεν το γνωρ?ζουν να σα? πο?με ?τι αυτ? ε?ναι η 2η χρονι? που η σειρ? τ?θηκε υποψ?φια για το βραβε?ο του Καλ?τερου Σ?ου ,εν? και για την Emillia Clarke ε?ναι η 2η φορ? που ε?ναι υποψ?φια για το βραβε?ο Καλ?τερη? Ερμηνε?α?. Το μ?νο σ?γουρο ε?ναι ?τι θα μα? κυριε?σει η περι?ργεια μ?χρι την διεξαγωγ? των βραβε?ων.

Αν π?λι θ?λετε να σιγουρ?ψετε κατ? ?να μικρ? μ?ρο? το ποιο? θα κερδ?σει το βραβε?ο μπορε?τε να ψηφ?σετε και εσε?? στην επ?σημη σελ?δα του MTV Awards.
The MTV Awards are coming. 
Κατηγορ?ε? ,
[disqus]

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.