?ρχεται ν?ο prequel απ? το HBO για την ιστορ?α των Targaryen?

14:28

Το HBO ετοιμ?ζει μια ακ?μα spin off σειρ? του Game of Thrones, εκτ?? του Bloodmoon (? The Long Night, ?πω? ?θελε ο George R.R. Martin να ονομ?ζεται), και σ?μφωνα με το The Hollywood Reporter, η σειρ? θα διαδραματ?ζεται 300 χρ?νια πριν τα γεγον?τα τη? σειρ?? που ?κανε πρεμι?ρα το 2011, εξιστορ?ντα? τι? περιπ?τειε? τη? οικογ?νεια? Targaryen.

H spin off σειρ? θα ε?ναι εμπνευσμ?νη απ? το ν?ο (σχετικ?) βιβλ?ο του Martin, Fire & Blood, που αφηγε?ται την ιστορ?α τη? οικογ?νεια? Targaryen, ξεκιν?ντα? απ? την κατ?κτηση των Επτ? Βασιλε?ων απ? τον Aegon τον Α΄ και συνεχ?ζοντα? με τα κατορθ?ματα των Aenys, Maegor και Jaehaerys. Ο Martin σκοπε?ει να εκδ?σει κ?ποια στιγμ? και τον δε?τερο τ?μο του Fire & Blood, αλλ? ?λοι γνωρ?ζουμε τι συμβα?νει συν?θω? με τον συγγραφ?α και τα βιβλ?α του (απ? το 2011 περιμ?νουμε το The Winds of Winter).Σ?μφωνα με τι? πηγ?? του The Hollywood Reporter, το HBO θα παραγγε?λει τον πιλ?το αυτ?? τη? σειρ??, αντ? για τον πιλ?το τη? ιδ?α? που ε?χε αναπτ?ξει ο σεναριογρ?φο? Bryan Cogman, ο οπο?ο? αποχ?ρησε απ? το πρ?τζεκτ λ?γο καιρ? πριν για να ασχοληθε? με το τηλεοπτικ? prequel του Lord of the Rings. Ο Martin θα γρ?ψει το σεν?ριο τη? σειρ?? μαζ? με τον Ryan Condal (Colony).Φυσικ? το HBO ?χει στα σκαρι? δι?φορα ακ?μα spin offs, με δεδομ?νο ?μω? ?τι υπ?ρχουν ?δη καταγεγραμμ?νε? οι ιστορ?ε? των Targaryen στο Westeros, ?στω και ω? ?να σημε?ο, η υλοπο?ηση αυτ?? τη? σειρ??, εφ?σον αρ?σει ο πιλ?το?, μοι?ζει αρκετ? πιθαν?. ?δη απ? το περιεχ?μενο του βιβλ?ου Fire & Blood ?χουμε μ?θει αρκετ? στοιχε?α για θ?ματα που μα? απασχ?λησαν κατ? τη δι?ρκεια προβολ?? τη? σειρ?? Game of Thrones, ?πω? η ακριβ?? προ?λευση των αυγ?ν τη? Daenerys


Πηγ?: https://www.thedailyowl.gr
Κατηγορ?ε?
[disqus]

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.