ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Βιβλ?α τη? Σειρ??"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Βιβλ?α τη? Σειρ??. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων


Το CBS προχ?ρησε σε μια συν?ντευξη με τον συγγραφ?α του A Song of Ice and Fire, George RR Martin, στο πλα?σιο τη? 8η? και τελευτα?α? σεζ?ν του Game of Thrones.

Ο συγγραφ?α? εξ?φρασε τα συναισθ?ματα του για την ολοκλ?ρωση τη? σειρ??, προτο? τελει?σουν τα βιβλ?α του, και για το π?σο θα μοι?ζουν τα τ?λη και των δ?ο. 
Το π?μπτο βιβλ?ο κυκλοφ?ρησε το 2011, ?ταν η σειρ? ε?χε ξεκιν?σει, και ?τσι ?μουν π?ντε βιβλ?α μπροστ?. ?μουν τελε?ω? πεπεισμ?νο? πω? θα ε?χα ολοκληρ?σει τη σειρ? βιβλ?ων και πω? το "Winds of Winter" και το "A Dream of Spring" θα κυκλοφορο?σαν πριν τα φτ?σει η σειρ?. ?ρα ?ταν ?να χτ?πημα ?ταν η σειρ? τα ?φτασε. Δεν περ?μενα να συμβε? κ?τι τ?τοιο.
?πω? ?χει αναφερθε? αρκετ?? φορ??, ο Martin ?πρεπε να πει στου? παραγωγο?? τη? σειρ??, Benioff και Weiss, τα "βασικ? σημε?α", ?στε να μπορο?σαν να συνεχ?σουν την ιστορ?α μ'?να τ?λο? στον ορ?ζοντα. Το π?σο σαφ? ?ταν αυτ? τα "σημε?α" ?ταν ?να θ?μα συζ?τηση? αλλ? ο συγγραφ?α? δι?ψευσε πω? εκε?νο? ?δινε απλ? στου? παραγωγο?? μ?νο? λ?γε? βασικ?? στιγμ?? και ?να α?ριστο περ?γραμμα.
Υπ?ρξαν πολλ?? συσκ?ψει? στο σπ?τι μου για την ιστορ?α τη? σειρ??. Αλλ? με καν?να τρ?πο δεν μπ?κα σ'?λε? τι? λεπτομ?ρειε?, ?λου? του? μικρο?? χαρακτ?ρε?, ?λου? του? "δε?τερου?" χαρακτ?ρε?. Η σειρ? ?ταν π?ρα πολ? πιστ? στα βιβλ?α, συγκριτικ? με το 97% των μεταφορ?ν απ? την λογοτεχν?α στι? ταιν?ε? και στην τηλε?ραση. Αλλ? δεν ε?ναι πλ?ρω? πιστ? και δεν μπορε? να ε?ναι. Διαφορετικ?, θα ?πρεπε να υπ?ρξουν ?λλε? π?ντε σεζ?ν.

Ο Martin προσ?θεσε πω? η σειρ? ε?ναι "μια διαφορετικ? εκδοχ?" των βιβλ?ων και πω? "προσαρμ?ζεται πολ? καλ?." Σε ερ?τηση που του ?γινε για το αν ανησυχε? που ο κ?σμο? θα γνωρ?ζει το τ?λο? τη? σειρ?? πριν διαβ?σει αυτ? των βιβλ?ων, εκε?νο? ξεκαθ?ρισε πω? δεν θα υπ?ρχει και μεγ?λη διαφορ?:
Δεν νομ?ζω πω? το τ?λο? του Dan και του Dave θα ε?ναι τ?σο διαφορετικ? απ? το δικ? μου τ?λο? και το λ?ω αυτ? μετ? απ? τι? συζητ?σει? που ε?χα με εκε?νου?. Αλλ? για μερικο?? συμπληρωματικο?? χαρακτ?ρε? ?σω? υπ?ρξουν μεγ?λε? διαφορ??.
Ο Martin ολοκλ?ρωσε τη συν?ντευξη του με ?ρεμη και ωμ? ειλικρ?νεια σχετικ? με τι? αντιδρ?σει? που θα υπ?ρξουν μετ? την ολοκλ?ρωση τη? σειρ?? και των βιβλ?ων.
Θα υπ?ρξει συζ?τηση, ε?μαι σ?γουρο?. Νομ?ζω πω? αρκετο? θα πουν 'Το τ?λο? του Dan και του Dave ε?ναι καλ?τερο απ'αυτ? του George. Ε?ναι ωρα?ο που το ?λλαξαν." Και θα υπ?ρχουν πολλο? που θα λ?νε, "?χι, ο Dan και ο Dave δεν το ?καναν σωστ?. Το τ?λο? του George ε?ναι καλ?τερο." Θα υπ?ρχει "μ?χη" στο διαδ?κτυο και αυτ? ε?ναι καλ?. Ξ?ρετε, το χειρ?τερο για ?να ?ργο τ?χνη?, ε?τε ε?ναι βιβλ?ο ε?τε ε?ναι ταιν?α, ε?ναι να το αγνοο?ν.
Παρακ?τω η συν?ντευξη που παραχ?ρησε:
Ε?ναι κοιν? μυστικ? πω? ?λοι μα? αγωνιο?με για το The Winds of Winter, την πολυαναμεν?μενη ?κτη νουβ?λα τη? σειρ?? A Song of Ice and Fire. Π?ρασαν σχεδ?ν οκτ? χρ?νια απ? την κυκλοφορ?α του πιο πρ?σφατου βιβλ?ου, του A Dance With Dragons, που εκδ?θηκε το 2011 και η δημοφιλ?α τη? σειρ?? ?χει εκτοξευθε? με το ξεκ?νημα του show, την ?δια χρονι?. Κ?ποιοι ανησυχο?ν κι?λα? λ?γοντα? πω? ο Martin δεν θα ολοκληρ?σει τα βιβλ?α, παρ? τι? πρ?σφατε? αναφορ?? πω? π?γε στην ?δια τοποθεσ?α που π?γαινε ?ταν ?γραφε τα προηγο?μενα βιβλ?α! Ευτυχ??, ?ρθε η δ?λωση του ?διου του Martin και μα? καθησ?χασε.


O George R.R Martin εμφαν?στηκε πρ?σφατα στην Διεθν? ?κθεση Βιβλ?ου στη Guadalajara του Μεξικο? και εκε? απ?ντησε σε ερωτ?σει? σχετικ? με την επερχ?μενη συν?χεια στη σειρ? βιβλ?ων του A Song of Ice & Fire (Το Τραγο?δι τη? Φωτι?? και του Π?γου)- το βιβλ?ο The Winds of Winter (Οι ?νεμοι του Χειμ?να). Στη συγκεκριμ?νη σειρ?, ω? γνωστ?ν, βασ?ζεται η πολυαγαπημ?νη τηλεοπτικ? σειρ? Game of Thrones.


?πω? γνωρ?ζουμε, η τηλεοπτικ? σειρ? Game of Thrones θα τελει?σει το 2019 με τη προβολ? τη? 8η? season τη?. Απ? την ?λλη, η σειρ? βιβλ?ων στην οπο?α βασ?στηκε η σειρ?, Α Song of Ice and Fire (ελλ. τ?τλο?: το Τραγο?δι τη? Φωτι?? και του Π?γου) ε?ναι δ?ο βιβλ?α μακρι? απ? την ολοκλ?ρωσ? τη?.


To Game of Thrones επιστρ?φει, και μ?λιστα γρηγορ?τερα απ’ ?σο περιμ?ναμε! ?χι, δυστυχ?? δεν αναφερ?μαστε στην τηλεοπτικ? σειρ?, για τον τελευτα?ο κ?κλο τη? οπο?α? θα χρειαστε? να αναμ?νουμε ω? το 2019.


Την επ?μενη βδομ?δα, θα συζητ?με για την πρεμι?ρα τη? 7η? σεζ?ν του Game of Thrones. Με μ?λι? λ?γε? μ?ρε? μ?χρι ο Jon Snow, η Daenerys Targaryen και η Cersei Lannister θα κοσμ?σουν τι? οθ?νε? μα? ξαν?.


20:08 ,

Στο συγκεκριμ?νο ?ρθρο παρατ?θεται η λ?στα με τα 250 ον?ματα που ?χουν αναφερθε? πιο πολ? στη σειρ? μυθιστορημ?των του George R.R. Martin, απ? τον περισσ?τερο δημοφιλ? χαρακτ?ρα μ?χρι τον χαρακτ?ρα που ?χει αναφερθε? το ?νομ? του λιγ?τερο.


Η αν?γνωση εν?? βιβλ?ου ?ταν ?να? απ? του? πιο «συγκεκριμ?νου?» τρ?που? ψυχαγωγ?α? που μπορο?σε να ?χει κ?ποιο?: ?παιρνε το βιβλ?ο στα χ?ρια του, το ?νοιγε, το δι?βαζε και αυτ? ?ταν ?λο.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.