ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Γε?σει?"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Γε?σει?. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Ο γνωστ?? μπαρ?στα για τα ?ργα του με Latte Art, Michael Breac κατ?φερε να δημιουργ?σει τα εμβλ?ματα κ?ποιων ο?κων του Game Of Thrones σε καφ?δε? και ?πω? θα δε?τε στο παρακ?τω β?ντεο, το αποτ?λεσμα ε?ναι εκπληκτικ?.

Νηστικ? αρκο?δι δεν χορε?ει! Στην συγκεκριμ?νη περ?πτωση δεν βασαν?ζει, σκοτ?νει, κυνηγ?, μ?χεται, δολοπλοκε?, ταξιδε?ει, πετ?ει π?νω σε δρ?κου?, κ?νει κουπ?, κουβαλ? τον Μπρ?ν κλπ δραστηρι?τητε? που απασχολο?ν του? χαρακτ?ρε? του Game of Thrones.

Το αντ?κτυπο του συγκεκριμ?νου ε?ναι η παρουσ?αση. Τα cupcakes ε?ναι λ?γο πολ? ν?στιμα και μικρ? cupcakes. Αν και μοι?ζει με ?να κ?ικ η β?ση αυτο? του ανταρ?λυκου ε?ναι στην πραγματικ?τητα μια δ?σμη cupcakes κομμ?να αν?λογα για να δ?σουν το σχ?μα του κεφαλιο?.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.