ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Δι?φορα"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Δι?φορα. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

15:23 ,

Η ανερχ?μενη σειρ? τη? Amazon για το Lord of the Rings βρ?κε ?ναν απ'του? πρωταγωνιστ?? τη?! ?πω? μετ?δωσε το Variety, ο Will Poulter απ?κτησε ?ναν πρωταγωνιστικ? ρ?λο στην σειρ?, δ?χω? να ?χουν δοθε? περετα?ρω πληροφορ?ε?.

13:26


Η τελευτα?α season του GoΤ ?φησε πολλο?? fans θυμωμ?νου? με την εξ?λιξη τη? πλοκ??. Μ?λιστα, αυτ? η δυσαρ?σκεια ?φτασε στο επ?πεδο συγκ?ντρωση? υπογραφ?ν ?στε το ΗΒΟ να ξαναγυρ?σει τη τελευτα?α season, συγκεντρ?νοντα? περ?που 500.000 υπογραφ??. Εν μ?σω ?λου αυτο? του μ?σου?, ?να? δι?σημο? fan ?δειξε την υποστ?ριξ? του για την σειρ?. Αυτ?? ε?ναι ο συγγραφ?α? Stephen King, o οπο?ο? δημ?σια, μ?σω του Twitter υποστ?ριξε τη θ?ση του.


21:45

Μετ? το τ?λο? τη? αγαπημ?νη? τηλεοπτικ?? σειρ?? Game of Thrones, οι δημιουργο? τη? φα?νεται ?τι συνεχ?ζουν επιτυχ?? τη επαγγελματικ? σταδιοδρομ?α του?. Οι David Benioff & D.B Weiss υπ?γραψαν μια μεγ?λη συμφων?α συνεργασ?α? με το Netflix, εννιαψ?φια? αμοιβ?? παρακαλ?, προκειμ?νου να δημιουργ?σουν πρωτ?τυπε? σειρ?? και ταιν?ε? για τη δημοφιλ? πλατφ?ρμα streaming.

11:49
Με την HBO να βρ?σκεται στην -μετ? Game of Thrones- εποχ?, η HBO Max, η ανερχ?μενη υπηρεσ?α streaming τη?, θα φ?ρει στι? τηλεοπτικ?? οθ?νε? μια σειρ? που θα ονομ?ζεται " Circe", Κ?ρκη δηλαδ?, εν? ?χει ?δη παραγγε?λει οχτ? επεισ?δια.

13:45


Μετ? την κυκλοφορ?α πριν λ?γε? εβδομ?δε? του trailer τη? 5η? season τη? σειρ?? Peaky Blinders, το BBC ανακο?νωσε την επ?σημη ημερομην?α για την πρεμι?ρα και ?πω? φα?νεται ?ρχεται πιο γρ?γορα απ? περιμ?ναμε.


Το Game of Thrones ?χει δυστυχ?? ολοκληρωθε?, αλλ? η HBO δεν θα μα? κρατ?σει για πολ? καιρ? μακρι? απ? το Westeros. Τα γυρ?σματα τη? ν?α? σειρ?? ?χουν ξεκιν?σει, ?πω? σα? ε?χαμε ενημερ?σει. Μπορε? να ονομαστε? Bloodmoon ? και Long Night. Το μ?νο δεδομ?νο ε?ναι πω? θα ?χουμε ν?α σειρ?!

Το Game of Thrones τελε?ωσε και επ?σημα και ο Ορ?στη? με την Δ?μητρα σχολι?ζουν την επικ? σειρ? φαντασ?α? του Martin, τα προβλ?ματα τη? 8η? σεζ?ν και το τ?λο? τη? σειρ??! Τι αλλαγ?? να περιμ?νουμε στα βιβλ?α;

14:27

Σε κλινικ? απεξ?ρτηση? βρ?σκεται ο Κιτ Χ?ρινγκτον, ο ηθοποι?? που ?γινε ευρ?τερα γνωστ?? για τη συμμετοχ? του στο Game of Thrones. Σ?μφωνα με τη New York Post, ο ηθοποι??, μπ?κε στην κλινικ? για το ?γχο? που αντιμετωπ?ζει αλλ? και για ζητ?ματα αλκοολισμο?.


Πιθαν?τατα αρκετο? απογοητευτ?κατε απ'το γεγον?? ?τι η ?ρυα ποτ? δεν αντιμετ?πισε την Σ?ρσε? στην τελευτα?α σεζ?ν του Game of Thrones, δεδομ?νου πω? ?ταν στην λ?στα με του? ανθρ?που? που ?θελε να σκοτ?σει.


Το φιν?λε ?φερε ?να καλ? τ?λο? για του? Σταρκ, με την ?ρυα να χαρ?ζει το δικ? τη? ταξ?δι, την Σ?νσα να γ?νεται η Βασ?λισσα του Βορρ? και τον Μπραν να εκλ?γεται Βασιλι?? των πλ?ον ?ξι βασιλε?ων αφο? ο Βορρ?? ανεξαρτητοποι?θηκε. Τι γ?νεται ?μω? με τον Τζον;

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.