ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Εκθ?σει?"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Εκθ?σει?. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

20:01 ,Το “Game of Thrones” αποτελε? ?να τηλεοπτικ? φαιν?μενο που ?χει εν?σει εκατομμ?ρια ανθρ?που? παγκοσμ?ω? κ?νοντ?? του να αναμ?νουν το επ?μενο επεισ?διο τη? σειρ?? με αγων?α. Η ομ?δα παραγωγ?? τη? HBO δημιο?ργησε ?να εντυπωσιακ? αποτ?λεσμα στην μικρ? οθ?νη δ?νοντα? σ?ρκα και οστ? στον κ?σμο που δημιο?ργησε αρχικ? ο George R.R. Martin στο χαρτ?.


Το HBO ανακο?νωσε πρ?σφατα το παγκ?σμιο ντεμπο?το του Game of Thrones: The Touring Exhibition, το οπο?ο θα δ?σει στου? fan μια προσωπικ? ματι? στα αυθεντικ? πρ?γματα, τα κοστο?μια και τι? διακοσμ?σει? απ? την σειρ?.

Με επιτυχ?α πραγματοποι?θηκε η ?κθεση με θ?μα το Game of Thrones στο κ?ντρο του Λονδ?νου απ? τι? 10 μ?χρι τι? 12 Νοεμβρ?ου στην περιοχ? Bethnal Green κεντρικ? του Λονδ?νου. Η ?κθεση ?ταν ανοιχτ? προ? ?λου? του? φαν και μη τη? σειρ??. Στην ?κθεση ?δωσε το παρ?ν και ο Ιsaac Hempstead Wright (Bran Stark), ο οπο?ο? παρευρ?θηκε την πρ?τη μ?ρα.


Η φετιν?
περιοδε?α των εκθ?σεων του Game of Thrones ξεκ?νησε με πρ?τη στ?ση το Λονδ?νο και οικοδεσπ?τη τον John Bradley . Η ?κθεση θα παραμε?νει ανοικτ? μ?χρι τι? 12 Φεβρουαρ?ου και στη συν?χεια θα μεταφερθε? στην επ?μενη προγραμματισμ?νη π?λη.

Φ?λοι του Game of Thrones συγκεντρ?θηκαν στο The Grace Rainey Rogers Αμφιθ?ατρο, στο Μητροπολιτικ? Μουσε?ο Τ?χνη? τη? Ν?α? Υ?ρκη? χθε? το βρ?δυ για να δουν απ? κοντ? ?πλα και πανοπλ?ε? απ? του? Ιππ?τε? του Game of Thrones.  


Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.