ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Ηθοποιο?"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Ηθοποιο?. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων


?σο ο πιλ?το? του prequel του Game of Thrones γυρ?ζεται στην Β?ρεια Ιρλανδ?α και θα συνεχ?σει στην Ιταλ?α, μαθα?νουμε ολο?να και περισσ?τερα ν?α για την σειρ?! Τα ν?α αφορο?ν ?να casting για ?ναν ν?ο χαρακτ?ρα (περ?που) και την πιθαν? εμφ?νιση του χαρακτ?ρα τη? Naomi Watts.Πιθαν?τατα αρκετο? απογοητευτ?κατε απ'το γεγον?? ?τι η ?ρυα ποτ? δεν αντιμετ?πισε την Σ?ρσε? στην τελευτα?α σεζ?ν του Game of Thrones, δεδομ?νου πω? ?ταν στην λ?στα με του? ανθρ?που? που ?θελε να σκοτ?σει.


Ο Conleth Hill, εξ?φρασε τα συναισθ?ματα του στο Entertainment Weekly για τον χαμ? του χαρακτ?ρα που υποδ?θηκε. Του αινιγματικο? ?ρχοντα των ψιθ?ρων ? τη? αρ?χνη? του Game of Thrones ?πω? μα? συστ?θηκε στη 1η σεζ?ν.

Στα 4ο και 5ο επεισ?δια τη? 8η? σεζ?ν ε?δαμε ?να ν?ο και βελτιωμ?νο σκορπι?-βαλλ?στρα, τον οπο?ο χρησιμοπο?ησε ο Γιο?ρον για να σκοτ?σει τον Ρ?γκαλ, εν? τον ε?χε χρησιμοποι?σει και ο Bron στη μ?χη του Loot Train στην 7η σεζ?ν, τραυματ?ζοντα? τον Ντρ?γκον. Με τον δε?τερο σε μικρ?τερη κλ?μακα.

Σε συν?ντευξη τη? στο Hollywood Reporter, η ηθοποι?? που υποδ?εται την Μπριεν πιστε?ει πω? το ρομ?ντζο με τον Τζ?ιμι ?φερε στον χαρακτ?ρα αποδοχ? και την ευκαιρ?α, εκτ?? απ? μαχ?τρια να δε?ξει μια διαφορετικ? πλευρ? τη?.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.