ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Θεωρ?ε?-Σπ?ιλερ"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Θεωρ?ε?-Σπ?ιλερ. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεωνAnd now it begins....
No now it ends..

Η στιγμ? που περιμ?ναμε τ?σο καιρ? ?φτασε και μαζ? τη? και μια α?σθηση γλυκ?πικρη ?τι το τ?λο? πια ε?ναι τ?σο κοντ?. Η πρεμι?ρα τη? τελευτα?α? σεζ?ν του Game of Thrones ?φερε του? αγαπημ?νου? μα? ?ρωε? ακ?μα πιο κοντ?, μα? ?δωσε συγκινητικ?? επανεν?σει?, στιγμ?? για ατελε?ωτα memes, callbacks απ? τα πρ?τα επεισ?δια και πολλ?? μα πολλ?? κρυμμ?νε? λεπτομ?ρειε?.
Π?με και αυτ? τη σεζ?ν να αναλ?σουμε το επεισ?διο μ?χρι τελικ?? πτ?ση?!


Για την περ?ληψη του επεισοδ?ου δε?τε  εδ?

Προσοχ? ?πω? κ?θε φορ?, καθ?? το κε?μενο που ακολουθε? μπορε? να περι?χει λεπτομ?ρειε? που κρ?βουν σπ?ιλερ? για τα επ?μενα επεισ?δια ? μπορε? και να δ?νουμε περισσ?τερη σημασ?α απ? ?σο πρ?πει. Προχωρ?στε με δικ? σα? ευθ?νη!
Νταν Νταν Νταραν Νταν
Στα easter eggs για το φιν?λε τη? 7η? σεζ?ν σα? ε?χαμε πει ?τι ε?ναι η τελευτα?α φορ? που βλ?πουμε αυτο?? του? τ?τλου? αρχ?? και τελικ? π?σαμε μ?σα. Οι τ?τλοι αρχ?? ?λλαξαν ριζικ?, πλ?ον ε?ναι επικεντρωμ?νοι σε ελ?χιστε? περιοχ?? αφο? τ?σο η δρ?ση ?σο και οι χαρακτ?ρε? ?χουν συγκεντρωθε? εκε?, εν? το τε?χο? ?πεσε και ο χειμ?να? πλ?ον απλ?νεται στο Westeros.Η πρ?τη μεγ?λη αλλαγ? ε?ναι ?τι πλ?ον βλ?πουμε στον αστρολ?βο ?λλα σχ?δια που αντιπροσωπε?ουν τα σημαντικ?τερα γεγον?τα ω? τ?ρα. Ο δρ?κο? ρ?χνει το τε?χο?. ?να λιοντ?ρι ?χει στο στ?μα ?να ψ?ρι (Λαννιστερ? εναντ?ον Τ?λυ?), ?να? λ?κο? νεκρ?? σε δυο π?ργου? (Rob Stark στου? Twins και κ?κκινο? γ?μο?), ?να? λ?κο? αποκεφαλισμ?νο? που τον κρατ? ?να? γδαρμ?νο? ?ντρα? (Boltons), δρ?κοι και κ?κκινο? κομ?τη? (Daenerys).
Για πρ?τη φορ? μπα?νουμε μ?σα σε κ?στρα σε α?θουσε? και τοποθεσ?ε? του? που θα πα?ξουν σημαντικ? ρ?λο ?πω? οι κρ?πτε? του Winterfell και η μεγ?λη α?θουσα συγκεντρ?σεων. Ιδια?τερο ενδιαφ?ρον ?τι στο Kings Landing βλ?πουμε μ?σα στο κ?στρο την σκ?λα του Red Keep. Τ?σο η Lena Headey ?σο και ο Kit Harington περι?γραψαν σε συνεντε?ξει? του? ω? μια απ? τι? σκην?? που γ?ρισαν να τρ?χουν να αν?βουν μια μεγ?λη σκ?λα. Τι λ?τε να συμβε? εκε??


Η Υποδοχ?
Η πρ?τη σκην? τη? σεζ?ν ε?ναι το απ?λυτο callback στο πρ?το επεισ?διο τη? σειρ??. Τ?τε ο Ned Stark υποδεχ?ταν στο Winterfell τον βασιλι? Robert Baratheon εν? τ?ρα ο Βορρ?? υποδ?χεται την βασ?λισσα Daenerys Targaryen. Η μουσικ? θυμ?ζει εκε?νη την σκην? τη? υποδοχ??. Το παιδ?κι που τρ?χει ενθουσιασμ?νο να δει την βασιλικ? πομπ? θυμ?ζει στην Arya τον εαυτ? τη? τ?τε που κρ?φτηκε σε ?να καρ?τσι για να δει καλ?τερα και ?τσι κ?νει ?κρη για να περ?σει ο μικρ??, εν? ?ταν σκαρφαλ?νει για να ?χει καλ?τερη θ?α μα? θυμ?ζει τον Bran που δεν ?κουσε την μαμ? του και το πλ?ρωσε.


H Arya περιμ?νει με χαρ? τον αδελφ? τη? να την δει μ?σα στο πλ?θο? αλλ? αυτ? δεν γ?νεται. Α? μην ξεχν?με ?τι ε?ναι πλ?ον no one και αυτ? τη? δ?νει τη δυνατ?τητα να "χ?νεται" και να ξαφνι?ζει ?πω? θα κ?νει στον Jon αργ?τερα στο επεισ?διο. Και β?βαια ατρ?μητη ?πω? π?ντα ε?ναι η μ?νη απ? το πλ?θο? που χα?ρεται στην πρ?τη θ?α των δρ?κων.
Στην αυλ? του Winterfell η οικογ?νεια Stark και οι ?ρχοντε? του Βορρ? ε?ναι συγκεντρωμ?νοι για να υποδεχτο?ν την βασ?λισσα σε μια ακ?μα σκην? παρ?λληλη με εκε?νη του βασιλι? Robert. Και β?βαια ?πω? και τ?τε ?τσι και τ?ρα η Sansa απαντ? ?τι η Arya δεν ε?ναι εδ?.
Ο Jon συναντ? τον Bran μετ? απ? τ?σα χρ?νια και του δ?νει μια απ? αυτ?? τι? αγκαλι?? που μ?νο ο Jon ξ?ρει να δ?νει. Ο Bran για ?να περ?εργο λ?γο δ?νει ?να ?χνο? ανθρωπι?? με ?να ?χνο? χαμ?γελου προ? τον Jon αλλ? μετ? επαν?ρχεται στον γνωστ? creepy εαυτ? του. Ε?ναι "σχεδ?ν" ?νθρωπο?  και ο Jon πα?ρνει μια πρ?τη μικρ? γε?ση απ? το π?σο ?χουν αλλ?ξει τα "αδ?λφια" του τον καιρ? που ?ταν μακρυ?.
Winterfell is yours λ?ει η Sansa στην Daenerys σ?γουρα ?μω? δεν το εννοε? ?πω? το ε?χε πει ο Ned στον Robert. Η επ?μενη ατ?κα ?να ακ?μα callback στο πρ?το επεισ?διο με την Daenerys να κ?νει στην Sansa μια φιλοφρ?νηση για την ομορφι? τη? κ?τι που τ?τε ε?χε πει η Cersei στην Sansa. Και ξ?ρουμε π?σο καλ? τα π?γαν εκε?νε? οι δυο... Αγχωθ?κατε ? ?χι ακ?μα? Let the catfights begin!Η συγκ?ντρωση
Στην μεγ?λη α?θουσα του Winterfell συγκεντρ?νονται οι ?ρχοντε? του Βορρ? και οι βασικο? χαρακτ?ρε?. H Νυχτεριν? Φρουρ? δεν ?χει λ?γο να υπ?ρχει πια αφο? δεν υπ?ρχει ο?τε και το τε?χο?. Η Sansa στ?λνει τον μικρο?λι Ned Umber στο πιο κοντιν? κ?στρο στο σημε?ο που ?πεσε το τε?χο? και στον σ?γουρο θ?νατο. (?ξυπνη ε?πε? Arya?)  Η Lyanna Mormont κλασσικ? ανο?γει το μεγ?λο τη? στοματ?κι αφο? αυτ? ?ταν που πρωτο?δωσε στον Jon τον τ?τλο του βασιλι? του Βορρ?. Ο?τε ο Τ?ριον ?χει θερμ? καλωσ?ρισμα. Catfight νουμερο 2 με την Sansa να αναρρωτι?ται τι τρ?νε οι δρ?κοι και τη Dany να τη? απαντ? ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ. Στην Sansa ?φεραν τον μεγαλ?τερο στρατ? που υπ?ρχει και 2 δρ?κου? να την προστατε?σουν και σκ?φτεται ?τι θα τη? φ?νε το φα?. Αν πεθ?νει? δεν θα τρω? γλυκι? μου Sansa. (Αυτ? το ?ξυπνη να το ξανασκεφτε?? μ?πω? Arya?)?στα Sansa μ?χρι το CGI του Ghost φ?γανε..


Αχ Τ?ριον αχ!
Tyrion και Sansa συναντι?νται στο μπαλκ?νι του Winterfell, η Sansa λ?ει στον Tyrion ?τι τον ε?χε για πιο ?ξυπνο απ? το να πιστ?ψει ?τι η αδελφ? του θα στε?λει ενισχ?σει?. ?χει ?μω? στ' αλ?θεια χ?σει την εξυπν?δα του ο Tyrion? Το easter egg τη? σκην?? ε?ναι καλ? κρυμμ?νο ?σω? γιατ? μπορε? να κρ?βει ?να μεγ?λο spoiler. Δε?τε την σκην? και π?λι προσ?χοντα? π?σω απ? την Sansa. Στο παρ?θυρο υπ?ρχει ?να κορ?κι που μοι?ζει να παρακολουθε? την σκην?. Τα κορ?κια ?ταν ο τρ?πο? που ε?χε χρησιμοποι?σει ο Bran στην 7η σεζ?ν για να παρακολουθ?σει τον Littlefinger και να ξεσκεπ?σει το σχ?διο του. Στο τ?λο? τη? σκην?? ο Tyrion γυρν? για να βρει τον Bran να του ρ?χνει ?να περ?εργο βλ?μμα που ενισχ?ει ακ?μα περισσ?τερο το ?τι τ?ση ?ρα τον παρακολουθο?σε. Για να παρακολουθε? ο Bran τον Tyrion σημα?νει ?τι κ?τι ?ποπτο συμβα?νει αλλ? αν ισχ?ει κ?τι τ?τοιο ποιο ε?ναι το πραγματικ? σχ?διο του Tyrion?


Arya + Jon
Η επαν?νωση που ?λοι περιμ?ναμε επιτ?λου? ?ρθε. O Jon δ?νει τι? καλ?τερε? αγκαλι?? αλλ? για την Arya η αγκαλι? που ?χει φυλ?ξει ε?ναι μοναδικ? με ?λα τα συναισθ?ματα να βγα?νουν στο πρ?σωπο του Kit Harington. Στο πιο ?μορφο μ?ρο? του Winterfell , το Weirwood Tree, Arya και Jon χ?νονται ο ?να? στην αγκαλι? του ?λλου ?πω? και πριν αποχωριστο?ν στην πρ?τη σεζ?ν.H Arya φα?νεται να ξ?ρει ?τι ο Jon π?θανε και αναστ?θηκε, αυτ? ?μω? σημα?νει ?τι ξ?ρει και ?τι αυτ? που αν?στησε τον αδελφ? τη? ?ταν η Melisandre? Κ?τι τ?τοιο σημα?νει ?τι μπορε? να ?χει βγ?λει πλ?ον τη Melisandre απ? την λ?στα τη?? Μην ξεχν?με ?τι οι δυο του? θα ξανασυναντηθο?ν ?πω? η Melisandre τη? υποσχ?θηκε και ?πω? ε?πε στον Varys θα γυρ?σει και θα πεθ?νει στο Westeros.Τα χρ?νια ?χουν περ?σει και του? ?χουν αλλ?ξει και του? δυο, η αγ?πη και το δ?σιμο του? ?μω? παραμ?νει το ?διο δυνατ? και η Βελ?να τη? Arya ε?ναι εκε? για να συμβολ?σει ακριβ?? αυτ? το δ?σιμο.
Η Arya υπερασπ?ζεται την Sansa και την οικογ?νεια τη? και ο Jon τη? θυμ?ζει ?τι ε?ναι και αυτ?? οικογ?νεια. Η σκην? κλε?νει με την Arya να του λ?ει να μην το ξεχ?σει αυτ?, κ?τι που σ?γουρα θα δο?με να διχ?ζει τον Jon στο μ?λλον αν βρεθε? στη δ?σκολη θ?ση να διαλ?ξει αν?μεσα στι? δυο οικογ?νειε? του, Targaryen και Stark.

Στο Kings Landing
Η Cersei βρ?σκεται σε full mad queen mode αφο? βρ?σκει καλ? την ε?δηση τη? πτ?ση? του τε?χου?. O Euron επιστρ?φει με την Golden Company αλλ? χωρ?? ελ?φαντε?. Δηλ?νει στην Yara ?τι μπορε? να δι?λεξε την πλευρ? που θα χ?σει αλλ? αφο? εκπληρ?σει τον στ?χο του που ε?ναι να κοιμηθε? με την βασ?λισσα, τ?ποτα δεν τον εμποδ?ζει να αλλ?ξει πλευρ?. Μ?πω? αυτ? σημα?νει ?τι στο μ?λλον θα προδ?σει την Cersei? Το cgi των ελεφ?ντων μ?λλον το ?φαγε και αυτ? ο Drogon μαζ? και με του Ghost που ακ?μα να τον δο?με και η Cersei ε?ναι μια απ? εμ??.Η Cersei βρ?σκεται π?σω εκε? που ξεκ?νησε στην πρ?τη σεζ?ν, να εξαρτ?ται απ? ?ναν ?ντρα που δεν αγαπ?. Το μεγ?λο ερ?τημα ?μω? εδ? ε?ναι αν η Cersei εξακολουθε? να ε?ναι ?γκυο?. Υποτ?θεται ?τι ?χει περ?σει ?να χρονικ? δι?στημα απ? ?ταν ανακο?νωσε την εγκυμοσ?νη τη? στον Jaimie και η κοιλι? θα ?πρεπε να ?χει αρχ?σει να φα?νεται. Ξ?ροντα? π?σο ?χει αδυναμ?α στα παιδι? τη? φα?νεται περ?εργο να δεχτε? να κ?νει ?ρωτα με τον Euron κ?τι που ?σω? διακινδ?νευε την εγκυμοσ?νη τη?. ?να ακ?μα στοιχε?ο ε?ναι ?τι την βλ?πουμε να π?νει κρασ?, κ?τι που ?σω? να μην ?ταν γνωστ? ?τι επηρε?ζει την εγκυμοσ?νη τ?τε, αλλ? ξεκ?θαρα η Cersei απ?φυγε να πιει στην σκην? του φιν?λε τη? 7η? σεζ?ν με τον Tyrion.?να τελευτα?ο στοιχε?ο που μπορε? να δε?χνει ?τι η Cersei ?χασε το μωρ? ε?ναι το βλ?μμα τη? ?ταν ο Euron τη? λ?ει ?τι θ?λει να τη? β?λει ?να πρ?γκηπα στην κοιλι?. Αμ?σω? την βλ?πουμε βουρκωμ?νη να κοιτ?ζει το κεν?...
The things I do for money
Τον Bron τον βρ?σκουμε να προσπαθε? να διασκεδ?σει σε μια σκην? που επ?ση? θυμ?ζει τη σκην? του Tyrion με τη Roose απ? το πρ?το επεισ?διο. Επ?ση? λ?γοι πρ?σεξαν την αναφορ? στον "αγαπημ?νο" guest star τη? προηγο?μενη? σεζ?ν. Roasted...Tην διασκ?δαση διακ?πτει ο Qyburn που φ?ρνει μια πρ?ταση απ? την βασ?λισσα. Σημει?στε εδ? ?τι σ?μφωνα με φ?με? μετ? απ? τον ?σχημο χωρισμ? του? Lena και Gerold δεν εμφαν?ζονται ποτ? στην ?δια σκην?, ?ποτε ?ταν λογικ? να μεταφ?ρει ?λλο? την πρ?ταση τη? Cersei.
Ο Qyburn προτε?νει στον Bronn να σκοτ?σει του? αδελφο?? τη? βασ?λισσα? και μ?λιστα με το τ?ξο που χρησιμοπο?ησε ο Tyrion για να σκοτ?σει τον πατ?ρα του?.Η πρ?ταση περιλαμβ?νει ?να μεγ?λο ποσ? χρημ?των που ο Bronn ?μω? θα π?ρει προκαταβολικ?. Ξ?ρουμε ?τι λατρε?ει το χρ?μα ω? που ?μω? θα ?φτανε γι' αυτ?? Μ?πω? π?ρει τα χρ?ματα αλλ? δεν τηρ?σει την συμφων?α? Και τι εννοο?σε o Qyburn ?ταν ε?πε ?τι η Cersei για την Targaryen girl  ?χει ?λλα σχ?δια?
What is dead may never die
Ο Theon σ?ζει επιτ?λου? την αδελφ? του και τρ?ει την κουτουλι? που του ?ξιζε. Αν?μεσα στου? στρατι?τε? του Euron που σκοτ?νει ο Theon και οι δυο guest star του πρ?του επεισοδ?ου: Ο Rob McElhenney απ? το Always sunny in Philadelphia και απ? το Silicon Valley ο ηθοποι?? Martin Starr.
Ο Theon θ?λει να π?ει να βοηθ?σει την ?λλη του οικογ?νεια, του? Stark, και η Yara του δ?νει την ?δεια, κ?τι που μα? θυμ?ζει ακ?μα μια φορ? αυτ? που του ε?πε ο Jon "Ε?σαι Grejoy και ε?σαι Stark". Το γνωστ? ρητ? Grejoy "what is dead may never die" ?ραγε ισχ?ει για τον Night King και τον στρατ? του?
Μια πρ?ταση για μια πρ?ταση
Οι τρει? συμβουλ?τορε? , Tyrion Varys και Davos, βολτ?ρουν στο Winterfell. Προσ?ξτε το πρ?σωπο και το βλ?μμα του Tyrion ?ταν ο Davos λ?ει την λ?ξη "π?στη". ?να ακ?μη στοιχε?ο για το τι συμβα?νει με Tyrion?
Ο Davos ε?ναι καπετ?νιο? του ship τη? Daenerys και Jon, αφο? προτε?νει το πιο λογικ? και συμφ?ρον πολιτικ?. ?ναν γ?μο που θα εν?σει Targaryen και Βορρ?.Ο Varys ?μω? μα? προσγει?νει στην σκληρ? πραγματικ?τητα του Game of Thrones. "Τ?ποτα δεν διαρκε?" και ?ντω? σε αυτ? τον κ?σμο καν?να? ?ρωτα? δεν κρ?τησε ο?τε ε?χε καλ? αποτ?λεσμα. Κ?ριε Martin μα?, σα? παρακαλο?με κ?ντε μια εξα?ρεση για το Jonerys.How to ride a dragon
Οι Dothraki ειδοποιο?ν την Daenerys ?τι οι δρ?κοι τη? δεν τρ?νε καλ? και η Daenerys λ?ει ?τι δεν του? αρ?σει στο Βορρ?. Με αυτ? την ατ?κα το μυαλ? μα? π?γε στα βιβλ?α και την Alysanne Targaryen γνωστ? ω? η καλ? βασ?λισσα, την πρ?τη Targaryen βασ?λισσα που ταξ?δεψε στο Winterfell, ο δρ?κο? τη? ?μω? για κ?ποιο ανεξ?γητο λ?γο δεν ?θελε να πετ?ξει π?ρα απ? το τε?χο?. Και φα?νεται πω? ε?χε δ?κιο γιατ? ?ταν η Daenerys π?ταξε π?ρα απ? το τε?χο?, ?να? απ? του? δρ?κου? τη? π?θανε.H Daenerys δε?χνει πιο ευτυχισμ?νη απ? ποτ? ?ταν βρ?σκεται μαζ? με τον Jon. Γεμ?τη χαμ?γελα και κ?νοντα? αστει?κια, σ?γουρα δεν την ?χουμε ξαναδε? ποτ? ?τσι δ?πλα σε ?ναν ?ντρα. Π?σο ?μω? κρατ?ει η ευτυχ?α στο Game of Thrones?Και η μεγ?λη στιγμ? που περιμ?ναμε εδ? και χρ?νια επιτ?λου? φτ?νει. Ο Rhaegal που ?χει π?ρει το ?νομα του απ? τον πατ?ρα του Jon Snow δε?χνει ιδια?τερη συμπ?θεια σε αυτ?ν σ?γουρα μυρ?ζοντα? το Ταργκαριαν? του α?μα. Η πρ?τη β?λτα του Jon αρχ?ζει ?τσαλα και σχεδ?ν αστε?α, γρ?γορα ?μω? μαθα?νει πω? να πιλοτ?ρει ?να δρ?κο. ?λλωστε ο Kit Harington πρ?σφατα ε?χε δανε?σει την φων? του και στο αντ?στοιχο franchise.Και β?βαια η β?λτα του Jon ?φερε ?μπνευση

By Μ?νο? Ρεππα?


Το περ?εργο εδ? ε?ναι ?τι η Daenerys πρ?τεινε χωρ?? ενδοιασμο?? στον Jon να καβαλ?σει τον δρ?κο και ξ?ροντα? απ? την ιστορ?α τη? οικογ?νεια? τη? π?σο επικ?νδυνο ε?ναι αυτ? ειδικ? για ?σου? δεν ?χουν το α?μα τη? οικογ?νεια?. Πολλο? σκοτ?θηκαν στην προσπ?θεια του? να πετ?ξουν με ?να δρ?κο, πω? λοιπ?ν η Daenerys σκ?φτηκε ?τι κ?τι τ?τοιο δεν θα συμβε? με τον Jon  αφο? η πραγματικ? ταυτ?τητα θα αποκαλυφθε? αργ?τερα?Jon και Daenerys χα?ρονται τον ?ρωτα του? μακρι? απ? τα βλ?μματα στο Winterfell. Ο Jon την πηγα?νει σε μια υπ?ροχη τοποθεσ?α με καταρρ?χτε? και η Daenerys θ?λει να με?νει εκε? 1000 χρ?νια, θυμ?ζοντα? μα? την Ygritte που ?θελε να με?νει για π?ντα στην σπηλι? με τον Jon. ?πω? ε?πε ?μω? και ο Varys τ?ποτα δεν διαρκε? για π?ντα... μ?πω? αυτ? ε?ναι η τελευτα?α στιγμ? που του? βλ?πουμε πραγματικ? ευτυχισμ?νου? μαζ??
Για του? δρ?κου? που κοιτο?σαν Jon και Dany πολλ? ?χουν ειπωθε? ?δη. Απ? το ?τι απλ? κοιτο?σαν ?πω? τα κατοικ?δια κοιτο?ν ?ταν φ?ρνει? τη ν?α σου κοπελι? σπ?τι ω? το ?τι ο Drogon κοιτ? τον Jon γιατ? ο Khal Drogo δεν εγκρ?νει την ν?α "κατ?σταση". Και β?βαια μην ξεχν?με τον Bran...Τα παιδι? πε?νανε..
Με ?φησε? να πεθ?νω
Μια ακ?μα επαν?νωση που περιμ?ναμε καιρ? ?ταν αυτ? τη? Arya και του Hound. Και οι δυο σκληρο? και κυνικο? ?πω? π?ντα δεν δε?χνουν τα αληθιν? του? συναισθ?ματα στη σκην? αυτ?, ξ?ρουμε ?μω? απ? την περ?οδο τη? εκπα?δευση? τη? Arya στο Bravos ?τι πλ?ον ?χει βγ?λει τον Hound απ? την λ?στα τη? αναγνωρ?ζοντα? ?σα ?κανε γι' αυτ?ν. Ο Hound τη? λ?ει με ?φησε? να πεθ?νω και η Arya του απαντ? σε λ?στεψα πρ?τα. Η απ?ντηση τη? ε?ναι ?να callback στον πατ?ρα και την κ?ρη που ο Hound λ?στεψε και στην 7η σεζ?ν βρ?κε να ?χουν πεθ?νει. Η απ?ντηση του Hound ?τι ε?ναι μια "cold bitch" και γι' αυτ? επιβ?ωσε ε?ναι σαν να τη? δε?χνει ?τι το την παραδ?χεται που τον λ?στεψε γιατ? ?τσι επιβ?ωσε αλλ? και ?τι η δικ? του επιλογ? να κ?νει το ?διο ?ταν η σωστ?.
Τ?σο η Arya ?μω? ?σο και ο Hound φ?νηκαν να νι?θουν τ?ψει? για τι? επιλογ?? του? αυτ?? να αφ?σουν του? ?λλου? να πεθ?νουν. O Hound ?θαψε του? χωρικο?? και η Arya τον ?βγαλε απ? τη λ?στα. Στο κοντιν? ?μω? μ?λλον ο Hound ?χει αφ?σει ανοιχτο?? λογαριασμο?? με τον αδελφ? του και το Cleganebawl θα ε?ναι αδυσ?πητο και για του? δυο. Αν βρεθε? ξαν? σε μια αντ?στοιχη περ?πτωση η Arya ?που ο Hound θα ε?ναι ετοιμοθ?νατο?, τι θα αποφασ?σει να κ?νει? Ο ?διο? τη? ?χει δε?ξει ?τι ο πιο σ?γουρο? θ?νατο? ε?ναι η μαχαιρι? στην καρδ?α για να κ?νει? mercy kill. Θα χρησιμοποι?σει αυτ? του την συμβουλ??

Το ν?ο ship σαλπ?ρει
Η Arya συναντ? τον Gendry και βλ?πουμε για πρ?τη φορ? την γυναικε?α τη? πλευρ?. Κρυφ? χαμ?γελα, ματι?? ?λο ν?ημα και ατ?κε? που για μια ακ?μα φορ? μα? θ?μισαν τα παλι?.

Και β?βαια εδ? ?χουμε ?λλο ?να callback απ? το πρ?το επεισ?διο τη? σειρ?? ?που ο πατ?ρα? του Gendry, o Robert Baratheon, πρ?τεινε στον πατ?ρα τη? Arya, Ned Stark, να παντρ?ψουν το γιο με την κ?ρη του?.Και τ?λο? α? θυμηθο?με τα λ?για του Jaime απ? τα βιβλ?α:
Lord Eddard's daughters live, one has just been wed. The other... if the gods are good, she will forget she was a Stark. She will wed some burly blacksmith.


Stick them with the pointy end
Η πιο badass πολεμ?στρια χρει?ζεται το πιο badass ?πλο για την μεγαλ?τερη μ?χη που ?ρχεται. ?τσι η Arya παραδ?δει στον Gendry το σχ?διο για το ν?ο τη? ?πλο. Φα?νεται πω? πρ?κειται για ?να ε?δο? ακοντ?ου- καμακιο? το οπο?ο ?χει τη δυνατ?τητα να ξαναγεμ?ζεται με ?κρε? δρακ?γυαλου για να σκοτ?νει πολ? πιο γρ?γορα περισσ?τερου? νεκροζ?ντανου?. Το ?πλο φα?νεται απ? το trailer ?τι η Arya θα χρησιμοποι?σει πολ? σ?ντομα στην μ?χη του Winterfell.House Glover is dead
Ο ?ρχοντα? Glover αλλ?ζει γν?με? αν? σεζ?ν και ?τσι αυτ? την σεζ?ν αποφ?σισε να την κ?νει με ελαφρ? απ? το Winterfell ξεχν?ντα? τι? υποσχ?σει? του. Προδ?τη Glover εσ?να ?πρεπε να καρφ?σουν σαν χταπ?δι στον το?χο και ?χι το παιδ?κι Umber. Το μ?νο σ?γουρο ε?ναι ?τι μ?νοντα? στο κ?στρο του διαλ?γει βλακωδ?? τον σ?γουρο θ?νατο απ? τον Night King. Και ο ο?κο? του θα χαθε? εν? οι Stark ε?ναι ακ?μα εδ?.
Oops I did it again
Οι περ?εργε? και ?βολε? συναντ?σει? σε αυτ? το επεισ?διο ?ταν πολλ??, σ?γουρα ?μω? αυτ? πα?ρνει το βραβε?ο. Η Daenerys μαζ? με τον Jorah συναντο?ν τον Sam για να τον ευχαριστ?σουν που τον γι?τρεψε απ? το greyscale. Και ?λα π?νε καλ? μ?χρι που η Daenerys συνειδητοποιε? ποιο? ε?ναι ο Sam και τι ?χει κ?νει στην οικογ?νεια του. Σε μια απ?φαση που φα?νεται ?τι θα την στοιχει?νει για καιρ?, ?καψε τον πατ?ρα και τον αδελφ? του. Συγχαρητ?ρια στον John Brandley για την ερμηνε?α του σε αυτ? τη σκην? που μα? ?κανε να λυγ?σουμε μαζ? του.

Waiting for an old friend
O Sam ταραγμ?νο? απ? τα ν?α, βγα?νει στην αυλ? του Winterfell και συναντ? ποιον ?λλο απ? τον Bran που κοντε?ει να γ?νει ?γαλμα εκε?. Περιμ?νει για ?ναν παλι? "φ?λο" που θα φτ?σει λ?γε? ?ρε? αργ?τερα τον Jaime Lannister. Ο Bran λ?ει στον Sam ?τι ε?ναι ?ρα να πει στον Jon την αλ?θεια, ο Sam τον ρωτ? γιατ? δεν του το λε? εσ? και απ?ντα "δεν ε?μαι ο αδελφ?? του" και δε?χνει να το λ?ει ?χι γιατ? ε?ναι ξ?δελφο? του Jon στην πραγματικ?τητα αλλ? γιατ? πλ?ον δεν φα?νεται να ?χει καν?να ανθρ?πινο δ?σιμο. Σε συνδυασμ? με το "σχεδ?ν" ?ντρα? που ε?χε πει λ?γο πριν στον Jon, οι απαντ?σει? του Bran ε?ναι κ?τι παραπ?νω απ? κρυπτικ?? για το τι στα αλ?θεια ε?ναι. Π?ση ανθρωπι? ?ραγε ?χει με?νει πλ?ον μ?σα στον 3 Eyed Raven Bran?

Η αλ?θεια
Η στιγμ? που περιμ?ναμε ?λα αυτ? τα χρ?νια φτ?νει για να μ?θει ο Jon Snow ποιο? πραγματικ? ε?ναι. Η σκην? ε?ναι φτιαγμ?νη με ιδια?τερη προσοχ? στην παραμικρ? λεπτομ?ρεια. Στην αρχ? τη? σκην?? ο Jon βρ?σκεται μπροστ? απ? το ?γαλμα του Ned καθ?? πιστε?ει ακ?μα ?τι αυτ?? ε?ναι ο πατ?ρα? του. Τι πιο ποιητικ? ?λλωστε απ? το η αποκ?λυψη να γ?νει μπροστ? στον Ned που του ε?χε υποσχεθε? ?τι την επομ?νη φορ? που θα συναντηθο?ν θα του πει για την μητ?ρα του.


?σο ?μω? συνειδητοποιε? τα ?σα του λ?ει ο Sam, ο Jon βαδ?ζει προ? τα εμπρ?? για να βρεθε? μπροστ? στο ?γαλμα τη? μητ?ρα? του Lyanna που φα?νεται θολ?  στο β?θο?, δε?χνοντα? το π?σο θολ? και μπερδεμ?να ε?ναι ?σα ακο?ει στο μυαλ? του. 
Ο Jon εκε?νη τη στιγμ? αλλ?ζει για π?ντα. ?σα ?ξερε για τον εαυτ? του ε?ναι ?να ψ?μα. Και το β?ρο? τη? κληρονομι?? του αληθινο? του πατ?ρα μεγ?λο. Ε?ναι ο αληθιν?? βασιλι?? του Σιδηρο?ν Θρ?νου. Του θρ?νου που τ?σο ποθε? η αγαπημ?νη του Daenerys στην οπο?α ?χει υποσχεθε? π?στη. Ψ?μα. Προδοσ?α. Υποσχ?σει?. Στο πρ?σωπο του Jon βλ?πουμε τον κ?σμο του να καταρρ?ει και ο Kit Harington δ?νει τα ρ?στα του στην σκην? που φα?νεται ?τι περ?μενε καιρ? για να πα?ξει. ?να rollercoaster συναισθημ?των αυτ?ν τη φορ? και σ?γουρα ?χι rollercoaster σαν αυτ? που π?ρασε λ?γο πριν καβαλ?ντα? τον δρ?κο.


Π?σο θα περιπλ?ξει την σχ?ση του Jon με την Daenerys η αποκ?λυψη αυτ?? Θα δεχτε? ο Jon τον τ?τλο του? H Daenerys θα τον δεχτε? ω? βασιλι? ?πω? ρ?τησε και ο Sam? Οι Starks και οι ?ρχοντε? του Βορρ? πω? θα το π?ρουν? Και κ?τι τελευτα?ο Jon, Η DANY ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΣΟΥ.Ο καημ?νο? ο Jon κ?θε φορ? που ξεφορτ?νεται ?ναν τ?τλο , του φορτ?νουν ?ναν μεγαλ?τερο. Κουρ?γιο αδελφ? κουρ?γιο...
The Last Hearth
Tormund και Beric ?χουν γλιτ?σει απ? την πτ?ση του τε?χου? και βρ?σκονται στο Last Hearth. Συναντο?ν τον Edd και εκε? ο Tormund μα? δ?νει την ατ?κα του επεισοδ?ου.Ο Mance Rider ε?χε πει ?τι οι White Walkers ε?ναι καλλιτ?χνε? και αυτ? αποδεικν?εται με τον πιο μακ?βριο τρ?πο για μια ακ?μη φορ?. Ο μικρ?? Ned Umber βρ?σκεται νεκρ?? καρφωμ?νο? στον το?χο εν? γ?ρω του μ?λη σωμ?των των υπηκ?ων του.


?να παιδ? που βρ?σκει τραγικ? θ?νατο απ? του? White Walkers και ?να ακ?μα callback στο πρ?το επεισ?διο και την πρ?τη σκην? π?ρα απ? το τε?χο? με το νεκρ? κοριτσ?κι που κρεμ?ταν απ? το δ?ντρο.Στην ?δια σκην? του πρ?του επεισοδ?ου ε?δαμε και για πρ?τη φορ? τα σχ?δια που αφ?νει π?σω του ο Night King.


Στο Fist of the First Men βλ?πουμε για πρ?τη φορ? την σπε?ρα.


Το ?διο ?μω? σχ?διο ε?δαμε και απ? τα Παιδι? του Δ?σου? στο μ?ρο? που δημιο?ργησαν τον Night King.


Και στην σπηλι? στο Dragonstone.Τα σχ?δια αυτ? σ?γουρα αποδεικν?ουν ?τι o Night King δεν ε?ναι απλ? ?να τ?ρα?. ?χει ?να σκοπ? και προσπαθε? να τον επικοινων?σει. ?πω? ε?πε και ο Beric αυτ? ε?ναι το μ?νυμα του. Αλλ? τι θ?λει να πει?

Με θυμ?σαι ρε...?
Ο Jaime τηρε? την υπ?σχεση του και φθ?νει στο Winterfell για να βοηθ?σει στον μεγ?λο π?λεμο κατ? των νεκρ?ν. ?χει να βρεθε? εκε? απ? το πρ?το επεισ?διο που τον πρωτοε?δαμε με ?μορφα μαλλι? και γυαλιστερ? πανοπλ?α που συμβ?λιζαν την αλαζονε?α και την ματαιοδοξ?α του. Τα χρ?νια που μεσολ?βησαν ο Jaime ταπειν?θηκε αρκετ?? φορ??, ?χασε πολλ?, ?μαθε ακ?μα περισσ?τερα. Και τ?ρα ε?ναι ξαν? εδ? αλλαγμ?νο? εξωτερικ? και εσωτερικ?.Εκε? ?μω? τον περιμ?νει ?να παλι?? "φ?λο?". Ο Bran που ε?ναι στημ?νο? εκε? απ? το προηγο?μενο βρ?δυ του ρ?χνει ?να βλ?μμα που κ?νει τον Jaime να παγ?σει. Ο "παλι??" Jaime ?ριξε αυτ? το παιδ? απ? τον π?ργο, τον ?φησε παρ?λυτο και ?λλαξε ?λη τη ζω? του Bran. "Π?σο?" Bran ?μω? ?χει με?νει μ?σα του? Ε?ναι "τ?σο?" ?στε να τον φ?ρει προ των ευθυν?ν του ? ο 3 Eyed Raven ε?ναι ευχαριστημ?νο? με την τελικ? εξ?λιξη των πραγμ?των??τσι λοιπ?ν πω? το πρ?το επεισ?διο τη? πρ?τη? σεζ?ν ?τσι και το πρ?το επεισ?διο τη? τελευτα?α? τελει?νει με τον Jaime και τον Bran και το callback τη? σοκαριστικ?? σκην?? τη? πτ?ση? του Bran.Και β?βαια ?ταν η σκην? που ?φερε τα περισσ?τερα memes.
Τι μ?θαμε απ? το "Winterfell"? 

Αν ?χετε φτ?σει μ?χρι το τ?λο? αυτο? του κειμ?νου συγχαρητ?ρια. Αυτ? σημα?νει ?τι ?χοντα? διαβ?σει ?λα τα παραπ?νω ?χετε καταλ?βει ?τι το πρ?το επεισ?διο τη? τελευτα?α? σεζ?ν του Game of  Thrones ?ταν ?να επεισ?διο με ιδια?τερα προσεγμ?νο σεν?ριο κεντημ?νο με τα πιο πολλ? callbacks απ? κ?θε ?λλη φορ?, γεμ?το απ? λεπτομ?ρειε? τοποθετημ?νε? ?στε να δημιουργ?σουν τι? κατ?λληλε? συνθ?κε? για ?σα ?ρχονται. ?σοι φτ?σατε μ?χρι εδ? ?χετε καταλ?βει ?τι ?σοι το κατηγορο?ν ω? επιφανειακ? ε?ναι γιατ? απλ? οι ?διοι το ε?δαν επιφανειακ?. 
Τα reunions δεν ?ταν απλ? ?να fan service, ?ταν ο τρ?πο? να καταλ?βουμε π?σο ?χουν επενδ?σει συναισθηματικ? ο ?να? χαρακτ?ρα? π?νω στον ?λλο, τι διακυβε?εται για τον καθ?να για τον μεγ?λο π?λεμο που ?ρχεται.
Το βασικ? θ?μα του επεισοδ?ου δεν ε?ναι τα catfights τη? Sansa και τη? Daenerys αλλ? το τρ?πτυχο family-love-duty. ?σω? αυτ? να ε?ναι τελικ? και το θ?μα ?λου του Game of Thrones. Γι' αυτ? και σα? αφ?νουμε με τα σοφ? λ?για του Maester Aemon που κ?τι μα? λ?ει ?τι θα τα θυμηθο?με ξαν? πριν το τ?λο? του Game of Thrones...


Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.