ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Παρουσι?σει? GOTGRFANS"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Παρουσι?σει? GOTGRFANS. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Το Game of Thrones τελε?ωσε και επ?σημα και ο Ορ?στη? με την Δ?μητρα σχολι?ζουν την επικ? σειρ? φαντασ?α? του Martin, τα προβλ?ματα τη? 8η? σεζ?ν και το τ?λο? τη? σειρ??! Τι αλλαγ?? να περιμ?νουμε στα βιβλ?α;

Γνωρ?ζετε τη φρ?ση ‘A Lannister always pays his debts’; Περιμ?νετε με ανυπομονησ?α το κ?θε επεισ?διο; Αν ναι, τ?τε αναμφ?βολα ε?στε μεγ?λοι φαν τη? σειρ?? Game of Thrones, και επομ?νω? πρ?πει απαρα?τητα να επισκ?πτεστε καθημεριν? ?να αξι?λογο ελληνικ? μπλογκ που θα κ?νει τι? υπ?λοιπε? ημ?ρε? τη? εβδομ?δα? να μην φα?νονται τ?σο ανιαρ??.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.