ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Στρατιωτικ?"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Στρατιωτικ?. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Οι Dornishmen προτιμο?ν στρογγυλ?? μεταλλικ?? ασπ?δε?, δ?ρατα, μικρ?? λ?γχε? ? διπλ? καμπ?λα τ?ξα. Ε?ναι φημισμ?νοι για το ελαφρ? ιππικ? του? αποτελο?μενο απ? sans steed και την δεξιοτεχν?α του? με τα τ?ξα εν? ιππε?ουν. 

Ο ?ρχοντα? Mace Tyrell και οι περισσ?τερε? δυν?μει? του Reach πολι?ρκησαν το Storm's End για το μεγαλ?τερο μ?ρο? του ?του?, κατ? τη δι?ρκεια τη? Εξ?γερση? του Robert. Η πολιορκ?α ?ρθηκε ?ταν κατ?φθασε ο ?ρχοντα? Eddard Stark μετ? την ?λωση του Kings Landing.


H Εξ?γερση του Ρ?μπερτ αλλι?? ο Π?λεμο? του Σφετεριστ?, ?ταν μια εξ?γερση εναντ?ον του Ο?κου Targaryen, που ξεκ?νησε απ? του? Ned Stark, Jon Arryn και Robert Baratheon. Δι?ρκησε σχεδ?ν ?να χρ?νο με αποτ?λεσμα το τ?λο? τη? δυναστε?α των Targaryen και την αρχ? τη? βασιλε?α? του Ρ?μπερτ.

To γεγον?? αποτελε? ορ?σημο για την βασιλε?α του Aerys II. Συν?βη γ?ρω στο 276AL και αφορμ? ?ταν η ?ρνηση στην πληρωμ? φ?ρων του ?ρχοντα του Duskendale, ο οπο?ο? απαιτο?σε ορισμ?να δικαι?ματα για του? πολ?τε? και παραχ?ρηση προνομ?ων στην π?λη. ?ληξε με τον αφανισμ? εν?? Ο?κου και ω? αποτ?λεσμα ε?χε τη σοβαρ? ρ?ξη μεταξ? του βασιλι? και του Χεριο? του, Tywin Lannister.

Τοξ?τε?

Ειδικευμ?νοι τοξ?τε? μπορο?ν να ρ?ξουν σε ?να μικρ? στ?χο με ακρ?βεια σε 100 βημ?των. Στη μ?χη ?μω?, που συν?θω? προσπαθο?ν να δημιουργ?σουν μια καταιγ?δα απ? β?λη, σκοπε?ουν και ρ?χνουν στον α?ρα, ?σο το δυνατ? πιο γρ?γορα και περισσ?τερα β?λη, για να π?σουν στο κ?ριο σ?μα του εχθρο? παρ? σε κ?θε ?να στρατι?τη.

Πολεμικ? ?λογα και μεταφορ?

Destrier: Τα Destriers ε?ναι ψηλ?, δυνατ?, και υπ?ροχα ζ?α. Δ?νουν μια μαγευτικ? α?ρα στου? ιππ?τε? στα τουρνου?. Συν?θω? ε?ναι το πιο πολ?τιμο ε?δο? αλ?γου, τη? καλ?τερη? ανατροφ?? και ?ρτια εκπαιδευμ?νο. Ορισμ?νοι μ?λιστα το θεωρο?ν πολ?τιμο για τον κ?νδυνο μια? μ?χη?, αν και το ?λογο ε?ναι απολ?τω? κατ?λληλο.

Στρατι??
 
Εν? το Westeros ε?ναι μια ?πειρο? που δημιουργ?θηκε εξ ολοκλ?ρου απ? τη φαντασ?α του George RR Martin, η φ?ση των στρατευμ?των βασ?ζεται σταθερ? σε ιστορικ? προηγο?μενα. Οι Β?ρειοι για παρ?δειγμα, ε?ναι προφαν?? βασισμ?νοι στι? β?ρειε? μεσαιωνικ?? στρατι?? των ?γγλων, με μια ανατολικο-ευρωπα?κ? επιρρο? ?σο αφορ? του? ιππ?τε?. ?σοι ε?ναι κ?τω απ? το Neck φα?νεται να
?χουν ρ?ζε? σε Αγγλικ??, Γερμανικ?? και Γαλλικ?? πρακτικ??, αν και ο πολιτισμ?? του Westeros ε?ναι αρκετ? διαφορετικ?? για να γ?νει οποιαδ?ποτε ενια?α σταθερ? σ?γκριση.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.