ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Χ?ρτε?"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Χ?ρτε?. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων
Π?σο μεγ?λο? ε?ναι ο κ?σμο? του GoT? Βλ?ποντα? τη σειρ? ? διαβ?ζοντα? τα βιβλ?α μπορε? να μην συνειδητοποι?σετε ακριβ?? το π?σο μεγ?λε? ε?ναι οι ?πειροι των Westeros and Essos, αλλ? με του? χιλι?δε? χ?ρτε? που κυκλοφορο?ν μπορε?τε να π?ρετε μια ιδ?α του γνωστο? κ?σμου.

Το Game of Thrones με θ?μα τον τουρισμ? ?χει μετατραπε? σε π?λο ?λξη? κατ? τη δι?ρκεια των τελευτα?ων ετ?ν, με μια σειρ? απ? οργαν?σει? που ασχολο?νται για να βοηθ?σουν του? φαν? να ταξιδ?ψουν στι? τοποθεσ?ε? του πραγματικο? κ?σμου που χρησιμοποιο?νται για τι? περιοχ?? στο Westeros και στο Essos. Δε?τε εδ? και εδ?.


Το Τε?χο? ε?ναι μια τερ?στια κατασκευ? απ? π?γο ?ψου? 213 μ. και μ?κου? 482 χλμ. και εκτ?νεται στα β?ρεια σ?νορα των Επτ? Βασιλε?ων. Το Τε?χο? υπερασπ?ζεται η Νυχτεριν? Φρουρ?. Το Τε?χο? του Αδριανο? αποτ?λεσε την ?μπνευση του Martin.

18:55

Σ?γουρα αρκετο? fans που παρακολουθε?τε το Game of Thrones σκ?φτεστε π?σο ωρα?α θα ?ταν να υπ?ρχε ο κ?σμο? του Martin και να επισκεφθε?τε το Westeros. Θα πρ?πει να γνωρ?ζετε εκ των προτ?ρων ?τι κ?θε επ?σκεψη στα Επτ? Βασ?λεια κρ?βει και αρκετ? μεγ?λε? πιθαν?τητε? να σα? απαγ?γουν, να σα? μαχαιρ?σουν, να σα? αποκεφαλ?σουν ? αλλι?? να σα? ακρωτηρι?σουν ? και να τραυματιστε?τε θαν?σιμα.

19:31
Απ? τα εδ?φη του Χειμ?να μ?χρι τι? μυστ?ριε? μακριν?? περιοχ?? του Essos ο κ?σμο? του Game of Thrones ε?ναι τερ?στιο? και πολ?πλοκο?. Κ?στρα, π?λει?, λιμ?νια και ερε?πια του παρελθ?ντο?, το κ?θε σημε?ο ?χει τη σημασ?α και την ιστορ?α του.

To Riverrun ε?ναι το προγονικ? κ?στρο του Ο?κου Tully για π?νω απ? χ?λια χρ?νια. Βρ?σκεται στα δυτικ? Riverlands, στο σημε?ο ?που συναντ?νται οι ποταμο? Tumblestone και Red Fork. Το κ?στρο ε?ναι β?ρεια του Pinkmaiden και βορειοδυτικ? του Acorn Hall. Βρ?σκεται κατ? μ?κο? του δρ?μου του ποταμο? που συνδ?ει το Lannisport με το πανδοχε?ο στο σταυροδρ?μι.

Το Φρο?ριο του Craster ε?ναι το σπ?τι του ?γριου πεισματ?ρη Craster π?ρα απ? το Τε?χο? ο οπο?ο? ε?ναι «φ?λο?» με την Νυχτεριν? Φρουρ?. Δεν ε?ναι πραγματικ? φρο?ριο αλλ? το ον?μασαν ?τσι τα Κορ?κια του Τε?χου?.Η Vaes Dothrak (Β?ε? Ντ?θρακ) ε?ναι η μοναδικ? π?λη των Dothraki. Βρ?σκεται στα βορειοανατολικ? τη? απ?ραντη? Θ?λασσα? των Dothraki, κ?τω απ? τη Μητ?ρα των Βουν?ν και κοντ? σε μια λ?μνη τη Μ?τρα του Κ?σμου.


Το πανδοχε?ο βρ?σκεται στο σταυροδρ?μι μεταξ? τη? βασιλικ?? οδο? (που εκτε?νεται απ? βορρ? προ? ν?το), τη? river road (δυτικ? μ?σω των Riverlands στα Westerlands) και την high road (ανατολικ? προ? την κοιλ?δα Arryn). Μερικ?? φορ?? ονομ?ζεται και Παλι? πανδοχε?ο και παλι? λεγ?ταν Two Crowns, River Inn, Clanking Dragon και Bellringer Inn.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.