ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "θρησκε?ε?"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα θρησκε?ε?. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων


Οι παλιο? θεο? των παιδι?ν του δ?σου? ε?ναι αν?νυμε? θε?τητε? τη? π?τρα?, τη? γη? και των δ?ντρων, που ονομ?στηκαν ?τσι απ? του? οπαδο?? των Επτ? (Ν?οι Θεο?), οι οπο?οι του? αντικατ?στησαν σε ?λη την ?πειρο, εκτ?? απ? β?ρεια του Γου?στερο? και Π?ρα απ? το Τε?χο?, ?που εξακολουθο?ν να λατρε?ονται.


Ο κ?σμο? του Game of thrones ε?ναι γεμ?το? απ? φανταστικ?? τοποθεσ?ε?, εξαιρετικο?? χαρακτ?ρε? και παρ?ξενα ?ντα αλλ? αυτ? που χαρακτηρ?ζει την πλειον?τητα του ε?ναι ?τι οι περισσ?τεροι κ?τοικοι ε?ναι θρησκ?ληπτα ?τομα τα οπο?α συν?θω? αντιπροσωπε?ουν την κουλτο?ρα του? το χαρακτ?ρα του? και συν?θω? τι? πρ?ξει? του?.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.