ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Comics"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Comics. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

18:02

?νειρα που προμην?ουν γεγον?τα, ιστορ?ε? για πλ?σματα αλλοτιν?ν καιρ?ν, σκληρ? στρατηγικ? σχ?δια και αναγκα?ε? οδυνηρ?? αποφ?σει? επιφυλ?σσει το 23ο τε?χο? τη? Dynamite Entertainment και των δημιουργ?ν τη?.

15:27

Στην ?πειρο του Essos, φωτι? και α?μα απλ?νονται στα π?δια τη? Daenerys Targaryen, εν? στο Β?ρειο Τε?χο? ο τυφλ?? Maester Aemon συμβουλε?ει τον νεαρ? Jon Snow π?? πρ?πει να δει τα πρ?γματα μεταξ? τιμ??, καθ?κοντο? και αγ?πη?, μετ? τα γεγον?τα τη? αιχμαλωσ?α? του Ned Stark στο King’s Landing…

16:00


Οικογενειακ?? συναντ?σει? των Lannisters, επικ?νδυνε? και επ?φοβε? συμμαχ?ε? των Starks με του? Freys, αλλ? και υποσχ?σει? με σοβαρ? αντ?κτυπο στο μ?λλον του εμφυλ?ου, περιλαμβ?νει το 19ο τε?χο? του A Game of Thrones comic.

15:21


Δ?ο πτ?ματα. Μ?τια αφ?σικα γαλ?ζια… Ο Othor και Jafer Flowers ?ταν οι ?ντρε? που ε?χε ο Benjen Stark μαζ? στην τελευτα?α του περιπολ?α, ψ?χνοντα? να βρει τι απ?γινε ο Wayman Royce. Αν ο Jon Snow ε?χε συνοδε?σει τον θε?ο του, Benjen, ?σω? να ε?χε την ?δια τ?χη με αυτο?? του? δ?ο…

?να μικρ?, αναμνηστικ? αφι?ρωμα με σκην?? απ? τη δρ?ση του Hedge Knight “Duncan του ψηλο?” και του αυγοκ?φαλου ιπποκ?μου του, Aegon “Egg” Targaryen του 5ου, στον κ?σμο του Westeros, 80 χρ?νια πριν απ? τα γεγον?τα του Game of Thrones.


Η φωτι? κα?ει το δ?σο? τη? περιοχ?? ?λη τη ν?χτα. ?πω? ?λοι μ?σα στο Standfast, ?τσι ο Dunk κι ο Egg παρακολουθο?ν την κατ?σταση σαν θεατ??. Με την πρ?τη ευκαιρ?α θα φ?γουν, κ?τι που φα?νεται πιθαν? το ξημ?ρωμα, ?ταν πια η φωτι? ?χει σταματ?σει το καταστροφικ? τη? ?ργο.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.