ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "GOT GAMES"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα GOT GAMES. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

14:37


Στην αρχ? τη? χρονι??, το YouTube καν?λι Spawn Wave ε?χε φ?ρει στα φ?τα τη? δημοσι?τητα? μια ν?α φ?μη που ?θελε την ταλαντο?χα ομ?δα αν?πτυξη? των Dark Souls, Bloodborne και Sekiro, την FromSoftware, να συνεργ?ζεται με τον δημιουργ? του Game of Thrones, George R.R. Martin. Πολλο? θε?ρησαν τη φ?μη ακρα?α και δεν π?στηκαν. Ωστ?σο, ο ?διο? ο Martin β?ζει τ?ρα λ?δι στη φωτι?.


Το Game of Thrones: Conquest ε?ναι ?να κινητ? στρατηγικ? παιχν?δι για πολλο?? πα?κτε?, το οπο?ο δ?νει την ευκαιρ?α στου? πα?κτε? να περιηγηθο?ν στο επικ?νδυνο πολιτικ? τοπ?ο του Westeros εν? φτι?χνουν τον Ο?κο του?, και αυξ?νοντα? το στρατ? του? για να πολεμ?σουν εν?ντια στου? αντιπ?λου?.

21:05


To ν?ο game για κινητ? ε?ναι πλ?ον διαθ?σιμο για εγκατ?σταση. ?ποιο? επιθυμε? ο δικ?? μα? Shadow βρ?σκεται στο Kingdom 4 με ?νομα GoTGRFans και ε?ναι ?τοιμο? για την συμμαχ?α GOTGR... Βρε?τε τον και κ?ντε του α?τημα να μπε?τε στην συμμαχ?α του... ?ντε να δο?με ?σω? το βαρεθο?με ?σω? κολλ?σουμε με αυτ? την ν?α προσπ?θεια...!!!

23:12

Το φετιν? Comic-Con του San Diego ξεκιν?ει στι? 20 Ιουλ?ου και οι πωλητ?? ετοιμ?ζουν το-με θ?μα Game of Thrones-εμπ?ρευμα του? για του? φ?λου? τη? σειρ??. Η Factory Entertainment για παρ?δειγμα, ?χει βελουτ? κο?κλε? δρ?κων στα τραπ?ζια.


Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.