ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "GRR Martin"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα GRR Martin. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Σε συν?ντευξη του στο The Hollywood Reporter κατ? τη δι?ρκεια τη? παγκ?σμια? πρεμι?ρα? του Game of Thrones,ο δημιουργ?? του Γου?στερο? μ?λησε για τη σειρ? και τα μελλοντικ? σχ?δια για το prequel.

15:18

Το Game of Thrones θα με?νει στην ιστορ?α για πολλο?? λ?γο?, αλλ? κυρ?ω? γιατ? ?ταν η σειρ? που δεν δ?στασε να «σκοτ?σει» του? πρωταγωνιστ?? τη?, ?σο αγαπητο? κι αν ?ταν, ?σο κομβικ?? κι αν ?ταν -φαινομενικ?- ο ρ?λο? του? στην εξ?λιξη τη? υπ?θεση?.Ε?ναι κοιν? μυστικ? πω? ?λοι μα? αγωνιο?με για το The Winds of Winter, την πολυαναμεν?μενη ?κτη νουβ?λα τη? σειρ?? A Song of Ice and Fire. Π?ρασαν σχεδ?ν οκτ? χρ?νια απ? την κυκλοφορ?α του πιο πρ?σφατου βιβλ?ου, του A Dance With Dragons, που εκδ?θηκε το 2011 και η δημοφιλ?α τη? σειρ?? ?χει εκτοξευθε? με το ξεκ?νημα του show, την ?δια χρονι?. Κ?ποιοι ανησυχο?ν κι?λα? λ?γοντα? πω? ο Martin δεν θα ολοκληρ?σει τα βιβλ?α, παρ? τι? πρ?σφατε? αναφορ?? πω? π?γε στην ?δια τοποθεσ?α που π?γαινε ?ταν ?γραφε τα προηγο?μενα βιβλ?α! Ευτυχ??, ?ρθε η δ?λωση του ?διου του Martin και μα? καθησ?χασε.

16:07


Ε?ναι η ?ρα των  βραβε?ων Emmys ! ?πω? ?ταν αναμεν?μενο την εμφ?νιση του? ?καναν πολλο? απ? του? αγαπημ?νου? μα? χαρακτ?ρε? του Game of Thrones, συνοδευ?μενοι απ? τον καταξιωμ?νο συγγραφ?α George R. R. Martin, ο οπο?ο? αποκ?λυψε ?τι ?θελε η σειρ? να κρατ?σει παραπ?νω απ? 8 σεζ?ν αλλ? ?ταν οι παραγωγο? David Benioff και D.B. Weiss που διαβεβα?ωσαν ?τι το σ?ου δεν θα ξεπερ?σει τι? 8 σεζ?ν.


O George R.R Martin εμφαν?στηκε πρ?σφατα στην Διεθν? ?κθεση Βιβλ?ου στη Guadalajara του Μεξικο? και εκε? απ?ντησε σε ερωτ?σει? σχετικ? με την επερχ?μενη συν?χεια στη σειρ? βιβλ?ων του A Song of Ice & Fire (Το Τραγο?δι τη? Φωτι?? και του Π?γου)- το βιβλ?ο The Winds of Winter (Οι ?νεμοι του Χειμ?να). Στη συγκεκριμ?νη σειρ?, ω? γνωστ?ν, βασ?ζεται η πολυαγαπημ?νη τηλεοπτικ? σειρ? Game of Thrones.


?πω? γνωρ?ζουμε, η τηλεοπτικ? σειρ? Game of Thrones θα τελει?σει το 2019 με τη προβολ? τη? 8η? season τη?. Απ? την ?λλη, η σειρ? βιβλ?ων στην οπο?α βασ?στηκε η σειρ?, Α Song of Ice and Fire (ελλ. τ?τλο?: το Τραγο?δι τη? Φωτι?? και του Π?γου) ε?ναι δ?ο βιβλ?α μακρι? απ? την ολοκλ?ρωσ? τη?.


Αρχοντ?πουλα και Αρχοντοπο?λε? μου ξ?ρω ?τι αυτ? η εποχ? του χρ?νου κανονικ? ?πρεπε να ε?ναι γεμ?τη αγων?α καθ?? ?λοι περιμ?ναμε καινο?ρια επεισ?δια. Δυστυχ?? ?μω? , ?πω? γνωρ?ζετε φ?το? θα μα? στερ?σουν αυτ? το συνα?σθημα. Αυτ? που σ?γουρα θα κ?νουμε ?λοι ανεξαιρ?τω?, για να αναπληρ?σουμε αυτ? το κεν?, ε?ναι να β?λουμε σε επαν?ληψη απ? την αρχ? ?λε? τι? προηγο?μενε? σεζ?ν. ? μ?πω? ?χι;


To Game of Thrones επιστρ?φει, και μ?λιστα γρηγορ?τερα απ’ ?σο περιμ?ναμε! ?χι, δυστυχ?? δεν αναφερ?μαστε στην τηλεοπτικ? σειρ?, για τον τελευτα?ο κ?κλο τη? οπο?α? θα χρειαστε? να αναμ?νουμε ω? το 2019.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.