ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Greek Events"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Greek Events. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεωνΜε μεγ?λη επιτυχ?α ολοκληρ?θηκε το AthensCon 2017, το μεγαλ?τερο συν?δριο pop κουλτο?ρα? στην Ελλ?δα, που πραγματοποι?θηκε το πρ?το Σαββατοκ?ριακο του Δεκεμβρ?ου στο κλειστ? γ?πεδο του Tae Kwo Do στο Παλ. Φ?ληρο.

21:02 ,Το yessneaker.com θα παρευρεθε? για δε?τερη συνεχ? χρονι? στο μεγαλ?τερο συν?δριο ποπ-κολτο?ρα?, στο Athens Con. Π?ρυσι με την δικ? σα? στ?ριξη και το δικ? σα? ενδιαφ?ρον ε?χαμε μια πετυχημ?νο παρουσ?α (το panel μα? το οπο?ο μπορε?τε να δε?τε εδ?). ?τσι και φ?το? εμε?? θα ε?μαστε εκε? για… Game Of Thrones, και ?χι μ?νο, panel. Το καλ?τερο; Το φετιν? θα ε?ναι δ?ωρο και θα χωρ?ζεται στι? δ?ο ημ?ρε?.

10:35

Για ?λλη μ?α χρονι? το yessneaker.com θα ε?ναι χορηγ?? επικοινων?α? για το AthensCon 2017, το μεγαλ?τερο συν?δριο τη? χ?ρα? που ?χει ?μεσε? επιρρο?? απ? τα Comic-Con και τι? εκθ?σει? του εξωτερικο? που προωθο?ν τα μοντ?ρνα χ?μπι και τι? καθημεριν?? ασχολ?ε? του κ?σμου.

20:44 ,

Με μεγ?λη επιτυχ?α ολοκληρ?θηκε χτε? το AthensCon 2016, το μεγαλ?τερο συν?δριο pop κουλτο?ρα? στην Ελλ?δα, που πραγματοποι?θηκε το πρ?το Σαββατοκ?ριακο του Δεκεμβρ?ου στο κλειστ? γ?πεδο του Tae Kwo Do στο Παλ. Φ?ληρο.Πριν μερικ?? μ?ρε? ε?χαμε την χαρ? να σα? ανακοιν?σουμε την συνεργασ?α μα? με το Athens Con ω? χορηγο? επικοινων?α?. Β?βαια η συνεργασ?α μα? δεν σταμ?τησε εκε? και το yessneaker.com θα παρευρεθε? στο συν?δριο σε δικ? του π?νελ.


Με απ?λυτη επιτυχ?α ολοκληρ?θηκε το «1st Game of Thrones Festival by Novacinema» το οπο?ο πραγματοποι?θηκε το Σαββατοκ?ριακο 28 – 29 Μα?ου στον Πολυχ?ρο Κ8 Point, Ερμο? 119, στην καρδι? τη? Αθ?να?, απ? τα καν?λια Novacinema τα οπο?α αξιοπο?ησαν την πολυετ? συνεργασ?α του? με την HBO και την αποκλειστικ?τητα τη? πιο δημοφιλο?? τηλεοπτικ?? σειρ?? ?λων των εποχ?ν. 


Τα καν?λια Novacinema αξιοποι?ντα? την πολυετ? συνεργασ?α με την ΗΒΟ και την αποκλειστικ?τητα τη? πιο δημοφιλο?? τηλεοπτικ?? σειρ??, εγκαινι?ζουν για πρ?τη χρονι? το «1st Game of Thrones Festival by Novacinema» με πολλ?? και ενδιαφ?ρουσε? δρ?σει? που απευθ?νονται τ?σο στου? fun τη? σειρ??, ?σο και στο ευρ?τερο κοιν?.


Φ?το? τι? Απ?κριε?, το Spell Club σε συνεργασ?α με το Cap Cap, το πρ?το θεματικ? ,σα? προσκαλο?ν σε μια περιπ?τεια γεμ?τη μουσικ?, ιππ?τε?, ?ντριγκε? και παιχν?δια εξουσ?α? εμπνευσμ?να απ? τον κ?σμο του Martin.


Οι REC δ?νουν απ?ψε, το σ?νθημα για το θεματικ? π?ρτι εμπνευσμ?νο απ? το Game of Thrones, σε ?να απ? τα μεγαλ?τερα clubs τη? Αθ?να?!

Με αφορμ? τι? Απ?κριε?, το «Spell Club», σε συνεργασ?α με το «Cap Cap», διοργαν?νουν μ?α περιπ?τεια τρι?ν εβδομ?δων, γεμ?τη μουσικ?, ιππ?τε?, ?ντριγκε? και παιχν?δια εξουσ?α? εμπνευσμ?να απ? τον κ?σμο του Martin.


Εικαστικ? απ? την εικονογρ?φο Μαριλ?να Μ?ξη ?χουν «ντ?σει» το χ?ρο, εν? ?χει στηθε? και ο περ?φημο? Σιδερ?νιο? Θρ?νο?, που περιμ?νει τον βασιλι? ? την βασ?λισσ? του!

Το σ?νθημα για να αρχ?σει το π?ρτι θα δ?σει το αγαπημ?νο συγκρ?τημα των REC, απ?ψε, Παρασκευ?, 26 Φεβρουαρ?ου, σε ?να live event με τ?τλο «REC of Thrones».Πηγ?

To σαββατοκ?ριακο 3-4 Οκτωβρ?ου ?γινε η διοργ?νωση του Φantasticon 2015 που θα ?πρεπε να ε?χε γ?νει πολ? νωρ?τερα. Το πρ?το συν?δριο για το Φανταστικ? και ?λε? του τι? εκδοχ??, απ? sword and sorcery μ?χρι sci-fi , τo ΦantastiCon, ?γινε πραγματικ?τητα.


Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.