ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Greyjoy"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Greyjoy. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Ο Balon Greyjoy ε?ναι ο επικεφαλ?? του Ο?κου Greyjoy, ?ρχοντα? των Σιδερ?νιων Νησι?ν και καπετ?νιο? του Great Kraken. Οπαδ?? των παλαι?ν τρ?πων των ironborn και επιθυμε? να του? φ?ρει στο προσκ?νιο. Το 289AL διακ?ρυξε την ανεξαρτησ?α του? απ? το Θρ?νο αλλ? νικ?θηκε απ? τι? δυν?μει? του βασιλι? Robert Baratheon.

Ο Euron Greyjoy ε?ναι ο νε?τερο? αδελφ?? του Balon και γνωστ?? ω? Crow's Eye. Καπετ?νιο? του πλο?ου Silence και το πλ?ρωμα του αποτελε?ται εξ ολοκλ?ρου απ? μουγκο?? των οπο?ων την γλ?σσα ?κοψε ο ?διο?.

O Aeron Greyjoy, νε?τερο? αδελφ?? του Balon Greyjoy, ε?ναι ιερ?α? του Drowned God. Ω? αποτ?λεσμα τη? επιθαν?τια? εμπειρ?α του κατ? τη δι?ρκεια τη? Εξ?γερση? των Greyjoy ?γινε ιερ?α?, γνωστ?? κυρ?ω? με το ν?ο του ?νομα Damphair.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.