ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Iστορια GOT"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Iστορια GOT. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Σε συν?ντευξη του στο The Hollywood Reporter κατ? τη δι?ρκεια τη? παγκ?σμια? πρεμι?ρα? του Game of Thrones,ο δημιουργ?? του Γου?στερο? μ?λησε για τη σειρ? και τα μελλοντικ? σχ?δια για το prequel.

O Daemon Targaryen ?ταν γιο? του πρ?γκιπα Baelon Targaryen, αδερφ?? του βασιλι?? Viserys Targaryen του πρ?του και δε?τερο? σ?ζυγο? τη? Rhaenyra Targaryen. Ε?χε τον δρ?κο Caraxes και το βαλυριαν? ξ?φο? Dark Sister το οπο?ο του δ?θηκε σε ηλικ?α 16 ετ?ν, ?ταν χρ?στηκε ιππ?τη? απ? τον παππο? του και τ?τε βασιλι? Jaehaerys τον Πρ?το.


Γεγον?τα που εν?πνευσαν τον Μ?ρτιν και αποτ?λεσαν ολ?κληρα ? ω? β?ση στην εξ?λιξη του ASOIAF και κατ’ επ?κταση ?σων βλ?πουμε στο GoT. Απ? τον Π?λεμο των Ρ?δων και την Μεσαιωνικ? Ιστορ?α, σφαγ?? και δολοφον?ε?, π?λεμοι και κατακτ?σει?, ιστορικ? πρ?σωπα κλπ. τελικ? δεν ε?μαστε και πολ? μακρι? απ? τα γεγον?τα στι? οθ?νε? μα?!


Το Τε?χο? ε?ναι μια τερ?στια κατασκευ? απ? π?γο ?ψου? 213 μ. και μ?κου? 482 χλμ. και εκτ?νεται στα β?ρεια σ?νορα των Επτ? Βασιλε?ων. Το Τε?χο? υπερασπ?ζεται η Νυχτεριν? Φρουρ?. Το Τε?χο? του Αδριανο? αποτ?λεσε την ?μπνευση του Martin.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.