ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Making of"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Making of. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Στα 4ο και 5ο επεισ?δια τη? 8η? σεζ?ν ε?δαμε ?να ν?ο και βελτιωμ?νο σκορπι?-βαλλ?στρα, τον οπο?ο χρησιμοπο?ησε ο Γιο?ρον για να σκοτ?σει τον Ρ?γκαλ, εν? τον ε?χε χρησιμοποι?σει και ο Bron στη μ?χη του Loot Train στην 7η σεζ?ν, τραυματ?ζοντα? τον Ντρ?γκον. Με τον δε?τερο σε μικρ?τερη κλ?μακα.


Η Iloura, μια απ? τι? εταιρε?ε? ειδικ?ν εφ? που π?ραν μ?ρο? στην 7η, σεζ?ν ?χει δημοσιε?σει ?να β?ντεο για το ?ργο που επιτ?λεσε σε αυτ? την αξιοθα?μαστη μ?χη, με μεγ?λη ?μφαση στον τρ?πο με τον οπο?ο ?φεραν στη ζω? του? Dothraki στρατι?τε?. Δε?τε το παρακ?τω:

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.