ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Music-Videos"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Music-Videos. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

?‘?€?¿?„?­?»???ƒ?¼?± ???¹???Œ?½?±?‚ ?³?¹?± game of thrones
?πω? ε?ναι λογικ?, το Game of Thrones, ω? πολυαγαπημ?νη σειρ?. ε?ναι λογικ? να εμπν?ει και τη σ?γχρονη κουλτο?ρα. ?τσι, εκτ?? απ? τα τραγο?δια του GoT σ?μπαντο? και σ?γχρονοι καλλιτ?χνε? εμπν?ονται απ? τη συγκεκριμ?νη δημοφιλ? σειρ?, δημιουργ?ντα? μοναδικ? τραγο?δια σε GoT vibe.


Η τελευτα?α σκην? κ?θε επεισοδ?ου του «Game of Thrones» συν?θω? ε?ναι αυτ? που λ?με «?λα τα λεφτ?». Κυριολεκτικ?, γιατ? μπορε? να ε?ναι πολ? εντυπωσιακ?, γεμ?τη με ειδικ? εφ? που χρει?στηκαν το περισσ?τερο μπ?τζετ του επεισοδ?ου για να δημιουργηθο?ν.


Η Ελλην?δα youtuber και μεγ?λη φαν του Game of Thrones, Magik.Bean, μετ? το ταξ?δι τη? στην Μ?λτα, ?που επισκ?φθηκε τι? τοποθεσ?ε? που ?γιναν τα γυρ?σματα τη? 1η? σεζ?ν του Game of Thrones, συν?χισε στην Κροατ?α και επισκ?φθηκε τα πραγματικ? σκηνικ? που γυρ?στηκαν σκην?? τη? σειρ??.


Η Iloura, μια απ? τι? εταιρε?ε? ειδικ?ν εφ? που π?ραν μ?ρο? στην 7η, σεζ?ν ?χει δημοσιε?σει ?να β?ντεο για το ?ργο που επιτ?λεσε σε αυτ? την αξιοθα?μαστη μ?χη, με μεγ?λη ?μφαση στον τρ?πο με τον οπο?ο ?φεραν στη ζω? του? Dothraki στρατι?τε?. Δε?τε το παρακ?τω:

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.