ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Prequel"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Prequel. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

14:28

Το HBO ετοιμ?ζει μια ακ?μα spin off σειρ? του Game of Thrones, εκτ?? του Bloodmoon (? The Long Night, ?πω? ?θελε ο George R.R. Martin να ονομ?ζεται), και σ?μφωνα με το The Hollywood Reporter, η σειρ? θα διαδραματ?ζεται 300 χρ?νια πριν τα γεγον?τα τη? σειρ?? που ?κανε πρεμι?ρα το 2011, εξιστορ?ντα? τι? περιπ?τειε? τη? οικογ?νεια? Targaryen.

17:06

Το GoT τελε?ωσε οριστικ? απ? τι? (τηλεοπτικ??) ζω?? μα? στι? 19 Μα?ου 2019. Η σειρ? ?ριξε αυλα?α ?πειτα απ? 8 seasons και 72 επεισ?δια, ?μω? το GoT σ?μπαν ?χει ακ?μα μ?λλον. Και αυτ? γιατ? υπ?ρχει συν?χεια, η οπο?α περιλαμβ?νει τη δημιουργ?α spin-offs.

10:28

Το Entertainment Weekly μ?λησε πρ?σφατα με τον συγγραφ?α και παραγωγ? George R.R. Martin για το prequel του Game of Thrones, που βρ?σκεται σε φ?ση γυρισμ?των του πρ?του επεισοδ?ου. Η HBO και ο Martin ε?χαν προηγουμ?νω? αποκαλ?ψει πω? η σειρ? θα αναφ?ρεται σε γεγον?τα 5.000 χρ?νια περ?που πριν απ? αυτ? του Game of Thrones, ?ταν το Westeros ?ταν ?να διαφορετικ? μ?ρο? και υπ?ρξε η επικ? σ?γκρουση με του? White Walkers, γνωστ? ω? η Μακρ? Ν?χτα. Παρακ?τω, π?ντε αποκαλ?ψει? που ?κανε ο Martin για την ανερχ?μενη σειρ?:


?σο ο πιλ?το? του prequel του Game of Thrones γυρ?ζεται στην Β?ρεια Ιρλανδ?α και θα συνεχ?σει στην Ιταλ?α, μαθα?νουμε ολο?να και περισσ?τερα ν?α για την σειρ?! Τα ν?α αφορο?ν ?να casting για ?ναν ν?ο χαρακτ?ρα (περ?που) και την πιθαν? εμφ?νιση του χαρακτ?ρα τη? Naomi Watts.Το Game of Thrones ?χει δυστυχ?? ολοκληρωθε?, αλλ? η HBO δεν θα μα? κρατ?σει για πολ? καιρ? μακρι? απ? το Westeros. Τα γυρ?σματα τη? ν?α? σειρ?? ?χουν ξεκιν?σει, ?πω? σα? ε?χαμε ενημερ?σει. Μπορε? να ονομαστε? Bloodmoon ? και Long Night. Το μ?νο δεδομ?νο ε?ναι πω? θα ?χουμε ν?α σειρ?!


Πρ?σφατα σα? ε?χαμε ενημερ?σει για τη ν?α προσθ?κη στο cast του prequel του GoT, που ενδεχομ?νω? θα ονομ?ζεται "The Long Night". Σ?μερα θα σα? δε?ξουμε ?να υπ? κατασκευ? χωρ?ο που ?σω? σχετ?ζεται με τη σειρ?.Την προηγο?μενη εβδομ?δα μ?θαμε ?τι η Νaomi Watts θα ?χει πρωταγωνιστικ? ρ?λο στο -μ?χρι τ?ρα- ?τιτλο sequel του Game of Thrones, το οπο?ο θα διαδραματ?ζεται χιλι?δε? χρ?νια πριν τα γεγον?τα και την ?παρξη των χαρακτ?ρων τη? αγαπημ?νη? μα? σειρ??.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.