ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Season 1"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Season 1. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων


Αυτ? την εβδομ?δα εκτ?? απ? να παρακολουθο?με ?να κομμ?τι π?γου να λι?νει και το teaser που ακολο?θησε, ε?χαμε και την Κυριακ? στο φεστιβ?λ SXSW το π?νελ με του? παραγωγο?? David Benioff και Dan Weiss και τη? ηθοποιο?? Maisie Williams και Sophie Turner.

Με το trailer τη? ν?α? σεζ?ν να αφ?νει τι? καλ?τερε? των εντυπ?σεων το HBO ξεκ?νησε και την προ?θηση τη? σειρ?? με την καμπ?νια #GOT50 στο Twitter, με την οπο?α οι φαν μοιρ?ζονται τι? καλ?τερε? στιγμ?? του GoT μ?χρι να ?ρθει η πρεμι?ρα, επ?ση? αντ?στροφη μ?τρηση στο instagram και την Α?θουσα των προσ?πων (μη διαθ?σιμο ακ?μη παγκοσμ?ω?) ?που μπορε?τε να προσθ?σετε το πρ?σωπο σα? αν?μεσα στων πρωταγωνιστ?ν τη? σειρ??, ?πω? το teaser που κυκλοφ?ρησε.

Μικρ? πτ?ση στην τηλεθ?αση ε?χε το ?κτο επεισ?διο του πρ?του κ?κλου τη? σειρ?? σε σχ?ση με το προηγο?μενο επεισ?διο με 8,5% στο σ?νολο και 9,7% (Κοιν? ηλικ?α? 15-44 %) στο δυναμικ? κοιν?. Σκαμπανεβ?σματα λοιπ?ν για την τηλεθ?αση του Game of Thrones κ?θε εβδομ?δα. Αναμ?νουμε για την συν?χεια.
Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.