ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Season 2"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Season 2. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων


?σο κι αν θαυμ?ζω την υπ?ροχη δουλει? τη? συγκεκριμ?νη? πανοπλ?α?, πρ?πει να πω ?τι την αδικε? το περιεχ?μενο! 
Λαμπερ?, λεπτομερ?? και προφαν?? αλ?κιαστη, μια? και ο Ψευτοβασιλι?? την ?κανε με ελαφρ? πριν καν αρχ?σει  καλ? - καλ? η μ?χη. 

Τον οικτ?ρω και του πετ? στα μο?τρα θε?κ? ατ?κα Κυνηγ?σκυλου : Fuck the Kingsguard. Fuck the city. Fuck the king.

To Game of Thrones: The Complete First Season αναδε?χθηκε το ταχ?τερο πωλο?μενο home video στην ιστορ?α του HBO! Μ?ρο? αυτο? οφε?λεται φυσικ? στην δημοτικ?τητα τη? σειρ??. Αλλ? π?ρα απ? αυτ? ο κ?ριο? λ?γο? ?ταν το υπ?ροχο σ?νολο, με καταπληκτικ?? αξ?ε? τη? παραγωγ?? και πολλ? μεγ?λα μπ?νου?. Στου? περισσ?τερου? απ? εμ?? αρ?σουν πολ? οι κομμ?νε? σκην?? απ? κ?τι που μπορο?με να παρακολουθ?σουμε! ?λλοτε ε?ναι σημαντικ?? και αναρωτι?μαστε γιατ? τι? παραλε?ψανε και ?λλοτε ?χι! ?ταν ?μω? μιλ?με για το Game of Thrones τα λ?για ε?ναι περιττ?! Δε?τε στα παρακ?τω β?ντεο κομμ?νε? σκην?? απ? την δε?τερη σεζ?ν τη? σειρ??!

Το HBO αποκ?λυψε μια λ?στα με αποκλειστικ?? εκδ?σει?, για την λιανικ? π?ληση, του Game of Thrones: The Complete Second Season. ?σω? το πιο αναμεν?μενο ε?ναι οι εναλλακτικ?? εκδ?σει? εξωφ?λλου, οι οπο?ε? θα πωλο?νται απ? το Best Buy. 

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.