ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Season 5"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Season 5. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων


Με την κυκλοφορ?α αυτ? την εβδομ?δα του Blu-ray / DVD τη? 5η? σεζ?ν του Game of Thrones, η παραγωγ? κυκλοφ?ρησε τι? τελευτα?ε? σελ?δε? του βραβευμ?νου σεναρ?ου απ? το φιν?λε, Mother’s Mercy.
Το Blu-Ray/DVD τη? 5η? season κυκλοφορε? και επ?σημα σ?μερα 15 Μαρτ?ου 2016. Το DVD εκτ?? β?βαια απ? τα επεισ?δια τη? 5η? season περι?χει και αρκετ?? κομμ?νε? σκην??, παρασκ?νια αλλ? και β?ντεο με ιστορ?ε? του Westeros.


Αν ?χετε την περι?ργεια να μ?θετε περισσ?τερα για το χορ? των δρ?κων γνωστ?? και ω? Targaryen εμφ?λιο? π?λεμο?, που αναφ?ρεται στα βιβλ?α, αλλ? ποτ? δεν περιγρ?φονται πλ?ρω?, τ?τε θα πρ?πει να ?χετε ?ναν επιπλ?ον λ?γο να περιμ?νετε το Blu-ray τη? 5η? σεζ?ν του Game of Thrones το Μ?ρτιο.  

Το Soundtrack τη? 5η? σεζ?ν του Game of Thrones δημιουργ?θηκε σε βιν?λιο και τ?ρα ε?ναι διαθ?σιμο για παραγγελ?α. Τα Χαρακτηριστικ? για το ?λμπουμ, ?χουν ω? εξ??:

    
Διπλ? LP
    
180
γραμμ?ρια ασημ? χρ?ματο? βινυλ?ου
   
Περιορισμ?νη ?κδοση με μ?νο 2.500 αντ?τυπα


Το κ?στο? θα ε?ναι €29,95Πηγ?

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.