ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Season 7"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Season 7. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων


Η Iloura, μια απ? τι? εταιρε?ε? ειδικ?ν εφ? που π?ραν μ?ρο? στην 7η, σεζ?ν ?χει δημοσιε?σει ?να β?ντεο για το ?ργο που επιτ?λεσε σε αυτ? την αξιοθα?μαστη μ?χη, με μεγ?λη ?μφαση στον τρ?πο με τον οπο?ο ?φεραν στη ζω? του? Dothraki στρατι?τε?. Δε?τε το παρακ?τω:

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.