ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Stark"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Stark. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Το φιν?λε ?φερε ?να καλ? τ?λο? για του? Σταρκ, με την ?ρυα να χαρ?ζει το δικ? τη? ταξ?δι, την Σ?νσα να γ?νεται η Βασ?λισσα του Βορρ? και τον Μπραν να εκλ?γεται Βασιλι?? των πλ?ον ?ξι βασιλε?ων αφο? ο Βορρ?? ανεξαρτητοποι?θηκε. Τι γ?νεται ?μω? με τον Τζον;

Ο ?ρχοντα? Torrhen Stark, πιο γνωστ?? ω? ο Βασιλι?? που γον?τισε, ?ταν βασιλι?? του Βορρ? μ?χρι τον ερχομ? του Aegon και των δρ?κων του. Ονομ?στηκε ?ρχοντα? του Winterfell και Φ?λακα? του Βορρ? μετ? την παραχ?ρηση τη? βασιλε?α? του στον Aegon.

O Ο?κο? των Stark του Winterfell ε?ναι ?να? ακ?μη απ? του? μεγ?λου? ο?κου? του Westeros και ο ?ρχων του Βορρ?, με πολλο?? μικρ?τερου? ορκισμ?νου? σε αυτ?ν. Στο παρελθ?ν κυβ?ρνησαν ω? Βασιλε?? του Χειμ?να. Απ? την κατ?κτηση των Targaryen ?γιναν Φ?λακε? του Βορρ?. ?δρα του? ε?ναι το Winterfell, ?να αρχα?ο κ?στρο που φημ?ζεται για την αντοχ? του. ?μβλημ? του? ?να? γκρ?ζο? Ανταρ?λυκο? / Direwolf σε λευκ? φ?ντο και τα λ?για του ο?κου ε?ναι «Winter Is Coming», ?να απ? τα λ?γα μ?το που ε?ναι προειδοπο?ηση και ?χι κα?χημα. Τα μ?λη τη? οικογ?νεια? ε?ναι αδ?νατα με μακρ? πρ?σωπο, σκο?ρα κασταν? μαλλι? και γκρ?ζα μ?τια.


?σα πρ?πει να γνωρ?ζετε για του? χαρακτ?ρε? τη? οικογ?νεια? Stark!
Οι οικογ?νειε? του Game of Thrones ε?ναι πολλ?? και οι χαρακτ?ρε? που τι? απαρτ?ζουν ακ?μη περισσ?τεροι γι'αυτ? σταδιακ? θα σα? παρουσι?ζουμε ?να θ?μα με του? χαρακτ?ρε? τη? κ?θε οικογ?νεια? ?στε να μ?θετε την ιστορ?α του? και να του? γνωρ?σετε καλ?τερα! 

Ξεκιν?με λοιπ?ν...

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.