ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Targaryen"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Targaryen. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Το φιν?λε ?φερε ?να καλ? τ?λο? για του? Σταρκ, με την ?ρυα να χαρ?ζει το δικ? τη? ταξ?δι, την Σ?νσα να γ?νεται η Βασ?λισσα του Βορρ? και τον Μπραν να εκλ?γεται Βασιλι?? των πλ?ον ?ξι βασιλε?ων αφο? ο Βορρ?? ανεξαρτητοποι?θηκε. Τι γ?νεται ?μω? με τον Τζον;

O Daemon Targaryen ?ταν γιο? του πρ?γκιπα Baelon Targaryen, αδερφ?? του βασιλι?? Viserys Targaryen του πρ?του και δε?τερο? σ?ζυγο? τη? Rhaenyra Targaryen. Ε?χε τον δρ?κο Caraxes και το βαλυριαν? ξ?φο? Dark Sister το οπο?ο του δ?θηκε σε ηλικ?α 16 ετ?ν, ?ταν χρ?στηκε ιππ?τη? απ? τον παππο? του και τ?τε βασιλι? Jaehaerys τον Πρ?το.

Ο πρ?γκιπα? αυτ?? αφορ? μια προφητε?α για ?ναν ηγ?τη ? σωτ?ρα. Μπορε? να ε?ναι μ?ρο? μια? αρχα?α? προφητε?α?, που προφητε?ει τον ερχομ? εν?? ?ρωα για να πολεμ?σει τον κ?σμο του σκ?του?. ?να αστ?ρι που αιμορραγε? υποτ?θεται πω? αναγγ?λλει τον ερχομ? του.

O Πρ?γκιπα? Aerion ?ταν ο δε?τερο? γιο? του Maekar I, επ?ση? γνωστ?? ω? ο Τερατ?δη? ? Brightflame ?πω? του ?ρεσε να αποκαλε? τον εαυτ? του. Ε?ναι ?να απ? τα πιο σημαντικ? παραδε?γματα τη? τρ?λα? που χτυπ?ει τα μ?λη του Ο?κου Targaryen.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.