ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ "Velaryon"

Εμφ?νιση αναρτ?σεων με ετικ?τα Velaryon. Εμφ?νιση ?λων των αναρτ?σεων

Ο Alyn Velaryon, παλαι?τερα γνωστ?? ω? Alyn του Hull και αργ?τερα γνωστ?? ω? Oakenfist, ?ταν ?να νομιμοποιημ?νο ν?θο απ? το Driftmark. Ο αδελφ?? του ?ταν ο Σερ Addam Velaryon δι?δοχο? του Driftmark. Ο Alyn ?ταν να?αρχο? κατ? τη δι?ρκεια τη? βασιλε?α? του ξαδ?ρφου του, βασιλι? Daeron I Targaryen.

Ο Πρ?γκιπα? Lucerys Velaryon γνωστ?? ω? Luke, ?ταν ο δευτερ?τοκο? γιο? τη? πριγκ?πισσα? Rhaenyra Targaryen. Ο δρ?κο? του ονομ?ζονταν Arrax. ?ταν ?να? δυνατ?? ν?ο? ειδικευμ?νο? στα ?πλα. Πριν απ? τον εμφ?λιο π?λεμο ο Lucerys ε?χε μακρ? εμπειρ?α ω? ακ?λουθο?. ?ταν δεκατεσσ?ρων ετ?ν κατ? την ?ναρξη του εμφυλ?ου.

Ο Σερ Laenor Velaryon ?ταν ιππ?τη? και πρ?το? σ?ζυγο? τη? πριγκ?πισσα? Rhaenyra Targaryen. Καβαλο?σε τον δρ?κο Seasmoke. Το παρουσιαστικ? του Laenor ε?ναι ?γνωστο αλλ? ο Σερ Criston Cole ?χει υπαινιχθε? ?τι τα αγ?ρια δεν ?ταν ασφαλ? γ?ρω του.

Ο ο?κο? Velaryon του Driftmark κυβερν? το νησ? Driftmark, το μεγαλ?τερο νησ? του Blackwater Bay στα Crownlands. Το κ?στρο του? ε?ναι το High Tide. Ο επικεφαλ?? του ο?κου χρησιμοποιε? του? τ?τλου? Lord of the Tides και Master of Driftmark.

Author Name

Φορμα επικοινωνια?

?νομα

Ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο *

Μ?νυμα *

Απ? το Blogger.